logotyp
Paní učitelky:

      Renata Svobodová
      Zdeňka Rusnáková
    

Asistent pedagoga:
       
      Veronika Melichová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
Tygříci se mají rádi, všichni tu jsme kamarádi. IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Děti slaví svátek
-Léto je tu, těšíme se na výlety
-Tajemný poklad
-Loučíme se se školkou (2 týdny)

Co nás čeká v červnu:

-1.6. Oslava dne dětí

-8.6. Představení s papoušky

-16.6. Pasování předškoláků

-Hledání pokladu

Hodnocení za květen:

Květen jsme začali poznáváním vlastního těla. Děti si uvědomily vlastní tělo hravou, zábavnou a tvořivou formou. Cílem byl také rozvoj fantazie, představivosti a lehké soutěživosti. V druhém týdnu měli všechny maminky svátek, tak si pro ně děti připravily krátkou besídku a dárečky. Děti si uvědomily příjemné citové prožitky. Celkově jsme se v dubnu věnovali rodině a rodinným příslušníkům. Děti si osvojovaly jména členů rodiny a vyprávěly, kde a s kým bydlí. Duben jsme zakončili vesmírem. Děti zapojily svojí fantazii a představivost a ponořily se do tajů vesmíru. Celý měsíc děti tvořily, procvičovaly jemnou motoriku, soustředěnost a pozornost.


III.Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Moje tělo
-Maminky mají svátek
-Rodina
-Vesmír

Co nás čeká v květnu:

-2.5. společné fotografování

-9.5. poslední lekce plavání s účastí rodičů

-11.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

-18.5. Olympiáda MŠ

-Výlet do zámeckých zahrad

-Muzeum - Děčín – lego piráti

Hodnocení za duben:

Duben začal Velikonocemi. Děti se vyjadřovaly pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Seznamovaly se se světem lidí, kultury a umění. Rozvíjeli jsme v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. Děti si vytvářely podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Duben je měsíc dopravy, tak se děti učily vše o silničním provozu včetně bezpečnosti. Vybrané děti byly vyslány reprezentovat MŠ na dopravním dni v Děčíně. Poslední týden v dubnu byl kouzelný, strašidelný a zábavný. Děti si užily čarodějný rej se soutěžemi, hrami a opékáním buřtíků na zahradě MŠ.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Těšíme se na zajíčka
-Velikonoční vajíčko
-Červená, žlutá, zelená, hádej, co to znamená???
-Hurá na čarodějnice

Co nás čeká v dubnu:

-Procházka na cyklostezce

-Pozorování dopravy

-Návštěva prvních tříd v ZŠ Boletice

-Divadlo koloběžka

-Hledání velikonočního zajíčka

Hodnocení za březen:

V březnu jsme pozorovali měnící se přírodu ze zimy na jaro. Při vycházkách jsme pozorovali znaky jara. Děti pozorovaly často se měnící počasí, zpěv ptáků a změny na stromech. Děti se vyjadřovaly pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Rozvíjeli jsme v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. Děti si vytvářely podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. V březnu se děti seznámily s knihou a navštívily městskou knihovnu. Na konci března si děti prožily roli zpěváka a experimentovaly s hlasem. Děti se naučily nové básničky a písničky.

B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:


-Táta včera venku, našel první sněženku
-Jarní příroda
-Cestování za kapičkou- ekologie
-Kniha je můj kamarád
-Vítáme jaro zpěvem

Co nás čeká v březnu:

-Velikonoční tvoření + barevný týden

-Hledání jarních kytiček

-Návštěva zvířátek v DDM

-Knihovna Děčín

-Muzeum Děčín

Hodnocení za únor:

Únor se nesl v duchu pohádek, povolání a masopustu. Děti měly dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům. Dbali jsme na vhodný mravní vzor a děti se podílely na řešení problémů a konfliktů. Prostřednictvím pohádek se děti učily rozlišovat dobro a zlo. V dětech jsme podporovali spontánní a pohybové aktivity. Děti si osvojily známé tradice a zvyky v období MASOPUSTU.


II.
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-Cestujeme do pohádky
-Pohádkové hraní
-Masopust
-Bez práce nejsou koláče

Co nás čeká v únoru:

-Masopustní veselice

-Karneval

-Krmení zvířátek v DDM Boletice

 
Hodnocení za leden:

Leden jsme začali oslavou tří Králů.  Děti se dozvěděly, kdo byli tři Králové a význam tohoto svátku. Během ledna si děti osvojovaly dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí, vytváření zdravých životních stylů a uvědomily si vlastní tělo. Rozvíjeli jsme u dětí oblast jemné a hrubé motoriky. Děti si užily zimní radovánky ve třídě i venku


L E D E N – Zima, zima, zimička


Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví


Tématické bloky:

-TŘI KRÁLOVÉ
-SPORTOVÁNÍ NA SNĚHU
-PAN DOKTOR JE KAMARÁD…
-SNĚŽÍ MRÁZ KOLEM BĚŽÍ

 

Co nás čeká v lednu:
-Oslava Tří králů

Hodnocení za prosinec:

Tento měsíc se nesl v duchu Vánoc a překvapení. Podporovali jsme u dětí vzájemné sympatie a dětské přátelství. Přiblížili jsme dětem tradice, obyčeje a pranostiky. Společně jsme si užívali předvánoční čas, zdobili jsme třídu a vyhlíželi Ježíška. Děti si připravily pro rodiče krátké milé vystoupení.


P R O S I N E C - Adventní čas

CÍL: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky


Tématické bloky:
-Čerte, čerte rohatý
-Těšíme se na vánoce
-Čas dárků a překvapení


Hodnocení za Listopad:
V listopadu jsme se věnovali podzimu. Při vycházkách do okolí Mš jsme pozorovali měnící se přírodu a padající barevné listí. Děti se dozvěděly, jaká zvířátka a kde přezimují a jaké si dělají zásoby na zimu. Děti se seznámily s lesem a plodinami, které si tam mohou zvířátka najít k snědku. Během listopadu si děti hrály, zpívaly, tancovaly, zvládaly překážkové dráhy, vypracovávaly pracovní listy a plnily různé úkoly. V listopadu proběhlo ve školce focení dětí. Vyráběli jsme přáníčka a dárečky pro domov důchodců a připravovali se na krátkou besídku pro radost babičkám a dědečkům. Děti se koncem listopadu s radostí připravovaly na příchod čerta, Mikuláše a anděla. Naučily se spoustu básniček pro čerta a nakreslily obrázky. Připravili jsme si také krátké vystoupení pro čerta, Mikuláše a anděla, aby si děti zasloužily nějaké sladkosti do punčochy. Společně jsme si vyzdobili třídu a šatnu, aby se u nás všem i nám líbilo. Děti se toho za celý měsíc hodně naučily a bylo jim ve školce hezky.

Co nás čeká:
Jarmark
Česko zpívá
Besídka s rodiči

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů


L I S T O P A D - Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky: 
-Báječné strašení
-Listopad, lísteček mi na zem spad
-Plody podzimního lesa
-Zvířátka se zásobují
-Zima ťuká na dvěře

Hodnocení za říjen:

Tento týden jsme věnovali pozornost tomu, aby děti přirozenou formou a zážitkem dokázali rozpoznat přechod z léta do podzimu. Poznávali jsme barvy na listech, které jsme sami sbírali spolu s ostatními přírodninami. Na procházkách i ve třídě jsme formou zážitkového učení poznávali podzim. Poznávali jsme ovoce a zeleninu, popisovali jejich vlastnosti, ochutnávali je. Hráli jsme si na zahradníky a pomocí dramatických her. Třídili obrázky ovoce i zeleniny, poznávali jsme jí pomocí hmatu i chuti, moc jsme se nasmáli. Vyrobily závěs, ježka nesoucího ovoce s keramickými listy.Dále jsme navázali na dva předchozí týdny. Ukázali jsme si zvířátka, která žijí v lese a vyřazovali zvířata domácí. Nasbírané přírodniny jsme rozdělovali, popisovali a přiřazovali k jednotlivým zvířátkům, kdo se čím živí.  Ke konci týdne dramatizovala pohádku Budka. Kde lesní zvířata vystupují a zahráli si divadlo. Závěr týdne patřil dlabání dýní, donesených rodiči, a zdobení jich plody pro zvířátka.

 Strašidelný týden, jsme si velmi užili. Dětem jsme osvětlili tradici svátku Halloween a jeho zvyky. Zároveň jsme je seznámili s našimi dušičkami a naší tradicí. Vyřezali jsme jim strašidelné obličeje do dýně a spolu s kamarády je vyzdobili barevnými listy a přírodninami. V týdnu jsme si, spolu s kamarády, užili strašidelný  karneval plný zaklínadel her a soutěží.Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:

Co se letos urodilo
Je tu podzim, barevný podzim
Koš plný vitamínů
Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak


Co nás čeká v říjnu
:

-Drakiáda

-Návštěva zvířátek v DDM

-Muzeum - Děčín


Hodnocení za září
:

Září u Tygříků se nesl v duchu adaptace. Děti si zvykaly na třídu, školku, nové kamarády. Upevňovali  jsme si pravidla třídy, chodili na vycházky po okolí a užívali si školní zahradu. Děti se učily zapamatovat si jména kamarádů, tancovaly, zpívaly, koukaly na pohádky a hrály si.


Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
Vítáme se po prázdninách
Kamarádi, máme se rádi
Těšíme se do školky
Poznáváme naší školu
Pravidélka, která musíme znát

 
Co nás čeká v září:
-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka 15.9.2022 (od 15:15 hodin)

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign