logotyp
Paní učitelky:

      Daniela Barcalová 
      Bc. Alexandra Vollínová Dis.

Asistentka pedagoga:

      Gabriela ProvázkováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní.IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Sláva, nazdar výletu
-Tajemný poklad
-Má vlast
-Ahoj školko

Co nás čeká v červnu:

-8. 6. 2023 Papoušci

-14. 6. Pasování předškoláků

-Hledání pokladu (termín upřesníme dle počasí)

-Výlet na Lesnou (termín upřesníme dle počasí)

-Návštěva zámeckých zahrad a piknik na Mariánské louce (termín upřesníme dle počasí)

Hodnocení za květen:

V prvním týdnu jsme se věnovali zvířátkům a jejich mláďátkům. Některým dětem dělalo problém jejich pojmenování. Musíme zvířátka častěji opakovat. Další týden jsme se věnovali maminkám a rodině. Děti pojmenovávaly členy rodiny, hrály prosociální hry, procvičily si jemnou a hrubou motoriku. Uskutečnila se třídní schůzka a besídka ke Dni matek, která se vydařila. S dětmi jsme byli tvořit poslední artefakt z keramiky v DDM Boletice. Dále jsme se zabývali naším městem. Děti jmenovaly, co se v našem městě nachází, hledaly rozdíly mezi městem a vesnicí. Předškoláci se učili znát svou adresu svého bydliště. Navštívili jsme dobrovolné hasiče v Boleticích. V posledním týdnu jsme si povídali o exotických zvířatech. Dětem se velmi líbily námětové a prožitkové hry. Konal se také nácvik BOZP. 31. května dopoledne jsme oslavili Den dětí, který byl plný zábavných her, soutěží a tance.


III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Moje maminka
-Zvířátka a mláďátka
-Naše město
-Za zvířátky do ZOO

Co nás čeká v květnu:

-2.5. společné fotografování

-9.5. poslední lekce plavání s účastí rodičů

-11.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

-18.5. Olympiáda MŠ

Hodnocení za duben:

V prvním a třetím týdnu jsme se věnovali dopravní výchově a dopravním prostředkům. Děti poznávaly základní dopravní značky a seznámily se znát i dodržovat základní pravidla chování, bezpečnosti na chodníku, na silnici. Během velikonočního týdnu se děti seznámily se zvyky a tradicemi Velikonoc. Navštívili jsme Den Země v knihovně Děčín. Děti se dozvěděly, jaká zvířata a rostliny najdeme v našem okolí. Jak můžeme přírodě pomoci. Shlédli jsme divadlo Koloběžka „Na návštěvě v Broučkově“. Závěr měsíce byl ve znamení čarodějnic. Děti se učily čarodějnická zaklínadla, soutěže. Odměnou nám všem bylo opékání buřtů na zahradě MŠ.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Já mám auto a mám i kolo
-Velikonoce
-Dopravní výchova
-Čarodějnice

Co nás čeká v dubnu:

-Návštěva prvních tříd v ZŠ Boletice

-3.4. Hledání velikonočního zajíčka

-19.4. Divadlo Koloběžka

Hodnocení za březen:

V březnu jsme se seznamovali s probouzející se přírodou. Věnovali jsme se jaru, koloběhu vody, poznávání rostlin. Experimentovali jsme s vodou a květinami. Hodně času jsme trávili venku, kde jsme se učili prožitkem. Děti si procvičily jemnou i hrubou motoriku, tvořily, zpívaly písně s jarní tematikou, hrály motivované a situační hry. Do našeho environmentálního koutku přibyly strašilky, o které se společně staráme. Také jsme si povídali o knížkách. Navštívili jsme Městskou knihovnu v Děčíně. Dětem se velmi líbilo divadelní představení ÚDIF, kde měly možnost shlédnout plno zajímavých pokusů a některé si mohly vyzkoušet. V „Barevným týdnu“ se děti seznámily se základními barvami (červená, žlutá, zelená, modrá) a veškeré činnosti a aktivity byly přizpůsobeny daným barvám. V posledním týdnu před Velikonocemi se děti seznámily s tradicemi a symboly Velikonoc, proč se barví vajíčka a plete pomlázka. Naučily se „hodovačku“.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 Tématické bloky:


-Přichází jaro
-Příroda se probouzí
-Výlet za knížkou
-Všechno kvete
-Barevný týden

Co nás čeká v březnu:

-7. 3. 2023 Zahájení plavání (pouze pro vybrané předškoláky)

-Velikonoční tvořeni

-Návštěva 1. třídy ZŠ Boletice

-13. 3. 2023 Návštěva knihovny v Děčíně  

-21. 3. 2023 Ponožkový den

-21. 3. 2023 Cestička do školy (předškoláci)

-22. 3. 2023 Probouzení zahrady MŠ

-27. 3 2023 Divadlo Údif (Úžasné divadlo fyziky)

-Barevný týden

-Keramika – termín upřesníme

Hodnocení za únor:

Měsíc únor se nesl ve znamení pohádek. Děti se seznámily s národními pohádkami, hrály smyslové, dramatické hry i divadlo, pomocí pohádek se také seznámily s bezpečným chováním v různých situacích. Společně jsme si zopakovali dny v týdnu a roční období. Navštívil nás kouzelník se svým vystoupením, které se dětem moc líbilo. Uspořádali jsme si tradiční karneval v maskách, děti plnily úkoly a tančily na hudbu. Poslední týden jsme se věnovali masopustu. Děti se seznámily s Masopustem, s typickými karnevalovými maskami, pokrmy, řemesly a zvyky. Vyvrcholením tohoto měsíce byl masopustní průvod, který se konal pro všechny děti i jejich rodiče a příbuzné na zahradě MŠ.


II.
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-Pohádky o zvířátkách
-Z pohádky do pohádky
-Masopust
-Povídej pohádku


Co nás čeká v únoru:

-21.2. Masopustní průvod maškarní (celoškolková akce)

-Masopustní týden (13. – 17. 2. 2023)

-16. 2. 2023 Masopustní karneval

-Keramika – termín upřesníme


Hodnocení za leden:

V prvním lednovém týdnu jsme si povídali o třech králích. Dětem jsme vyprávěli jejich příběh, zvyky na tři krále (obchůzky). Děti se naučily koledu „My tři králové jdeme k vám“, vytvořily si korunu, procvičily si jemnou a hrubou motoriku. Další dva týdny jsme se věnovali lidskému tělu (jeho popisu a uvědomění si lidského schématu), vývoji lidského těla od narození až po stáří, smyslům, nemocem a zdravému životnímu stylu. Děti kreslily lidskou postavu, rozfoukávaly tuší „bacily“. Naučily se krátkou báseň „Byl jeden bacil“. Seznámily se, co lidskému tělu prospívá a co mu škodí. Předškoláci si procvičili zrakovou diferenciaci, sluchovou analýzu, roční období, grafomotoriku, geometrické tvary. V posledním týdnu jsme se seznamovali se zimou, zimními sporty. Děti pojmenovávaly zimní oblečení. Rytmizovaly jednotlivá slova. Vyzkoušely si hod „sněhovou koulí“ na cíl, stavěly „sněhuláky“ z papírových koulí, experimentovaly s vodou a solí. Seznámily se skupenstvím vody. Tvořily zimní obrázky. Odměnou pro děti bylo keramické tvoření.


L E D E N – Zima, zima, zimička


CÍL: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví


Tématické bloky:

-MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM
-JÁ A MOJE TĚLO
-VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÍ DUCH
-MRZNE, AŽ PRAŠTÍ 

 
Co nás čeká v lednu:

5.1. Oslava Tří králů

Keramika

Péče o krmítka na zahradě MŠ

Stavění sněhuláků (podle sněhových podmínek)

 

Hodnocení za prosinec:

V prosinci jsme se společně věnovali adventními času. Společně jsme si vyzdobili naši třídu a ozdobili vánoční stromeček. Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl. Děti pro ně měly přichystané básničky, říkanky. Všechny děti dostaly mikulášský balíček plný sladkostí. Děti jsme seznámili s vánočními zvyky, tradicemi. Poslouchali jsme a zazpívali si vánoční koledy. Tvořili jsme vánoční stromečky, ozdoby, vánoční řetězy a řadu dalších artefaktů.  Dětem se líbily motivované hry. Společně jsme si užili vánoční besídku, kde děti předvedly krátké vystoupení plné básniček, říkanek a písní. I k nám do třídy přišel Ježíšek a přinesl každému dítěti dáreček, který jim udělal ohromnou radost.

P R O S I N E C - Adventní čas

CÍL: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
-Mikuláš, čert, anděl
-Zdobíme vánoční stromeček
-Půjdem spolu do Betléma
-Čekáme na Ježíška


Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

7. 12. Vánoční Jarmark V MŠ od 15, 15, - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

14. 12. Vánoce v MŠ – společně s rodiči – od 15, 15 hod.

Hodnocení za listopad:

První týden v listopadu jsme se věnovali halloweenu a dušičkám. Dětem se velmi líbil karneval plný soutěží, her, tancování. Povídali jsme si o lese (co v něm roste a kdo v něm žije). Vytvářeli jsme s dětmi pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Hodně času jsme trávili venku a učili jsme se prožitkovým a situačním učením. Les jsme vnímali všemi smysly. Pověděli jsme si legendu o sv. Martinovi. Děti experimentovaly s barvami. Poslední týden jsme se věnovali začínajícímu se adventu. Mluvili jsme o sv. Kateřině a Ondřejovi, adventním věnci a zvycích vánoc. Společně jsme vánočně vyzdobili naši třídu.


I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Měsíční cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.


Tématické bloky:
-Strašidelný týden
-Za zvířátky ke krmelci
-Barvy podzimu
-Chystáme se na advent

Hodnocení za říjen:

Děti charakterizovaly nadcházející podzim a jeho znaky. Vytvářely si elementární povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách. Opakovaly si roční období a dny v týdnu. Pojmenovávaly ovoce x zeleninu, upekly si jablečný štrůdl a dokázaly poznat ovoce a zeleninu, rozlišit je i podle smyslů. Dětem se velmi líbily výtvarné a pracovní činnosti.  Děti si procvičily jemnou i hrubou motoriku. Opět jsme maximálně využili prožitkového učení. Poznávaly jehličnaté x listnaté stromy, keře a dokázaly sdělit, z čeho se strom skládá. Dokázaly podle obrázku popsat, jak se mění příroda na podzim. Navštívili jsme výukový program v Muzeu Děčín na téma Harry Potter, kde děti s nadšením plnily kouzelnické úkoly.


Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
Babí léto
Ovoce a zelenina
Kdo žije v lese
Podzim v přírodě

 Co nás čeká v říjnu:

-Výlet do lesa nad Boletice – poznávání přírodnin, plodů lesa, plnění úkolů, environmentální výchova

-17. 10. Muzeum Děčín – Harry Potter

-Keramika

 Hodnocení za září:

Děti se seznamovaly s novým prostředím MŠ. Posilovaly prosociální chování nejen v dětském kolektivu, ale i ke vztahu k ostatním lidem. Děti se podílely na tvorbě pravidel třídy a snažily se je zapamatovat, dodržovat. Starší děti pomáhaly mladším. Děti se formou prožitkových a situačních her pokusily poznávat své kamarády, respektovat je. Naučily se rytmizovat jednoduchá slova. Procvičily si barvy. Naučili se píseň „Školková“. Předškoláci se učili vyjmenovat roční období, dny v týdnu, které musíme neustále opakovat. Na konci měsíce nás navštívilo divadlo Koloběžka s pohádkou Houbařská, která se dětem líbila, seznámily se s jedlými i nejedlými houbami a také se správným chováním v lese. Cíl naplněn.

 

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
Naše školička
Moji kamarádi
Naše třída
Pravidla naší třídy

Co nás čeká v září:
Slavnostní přivítání
Třídní schůzka 15.9.2022 (od 15:15 hodin)

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign