logotyp
Paní učitelky:
      Hana Kolaříková
      Michala Hornová

Asistent pedagoga:
     
 Marcela Reiterová

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Opičky, dětičky
mají rády písničky.
Rády kreslí, pracují,
s kamarády žertují.
Naše milé opičky,
to jsou chytré hlavičky. IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

 Č E R V E N – Je nám dobře na světě

 Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

 Tématické bloky:

-Pirátský poklad
-Sláva, nazdar výletu
-Ahoj školko
-Sluníčko se směje

Co nás čeká v červnu:

-1. 6. vycházka do Hit Flory – Křešice

-7. 6 Pirátský poklad

-8. 6. kulturní vystoupení s papoušky

-9. 6. Návštěva muzea – Dobrodružství s pirátem Modrovousem

-14. 6. Loučení s předškoláky – dopoledne s kamarády ve třídě, odpoledne od 15, 15 hodin s rodiči

Hodnocení za květen: 

Svátek maminek jsme oslavili společně s rodiči odpoledne ve třídě besídkou s písničkami a básničkami, děti maminkám předaly keramickou kočičku s papírovým srdíčkem, na kterém byl otisk jejich dlaně. Vyprávěli jsme si o městě, ve kterém bydlíme, o řece, která městem protéká, městské čtvrti, ve které žijeme. V rámci tematického celku jsme navštívili Zámeckou zahradu v Děčíně a Mariánskou louku, děti tam měly možnost seznámit se s naším městem. Oslavili jsme svátek dětí veselými soutěžemi, děti si odnesly malou odměnu.

Předškoláci ukončili kurz plavání za přítomnosti rodičů. 

III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Maminko má, ty jsi zlato
-Tady bydlím
-Moji a moji blízcí
-Honzík, Pepík, Anička

Co nás čeká v květnu:

-2.5. společné fotografování

-9.5. poslední lekce plavání s účastí rodičů

-11.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

-18.5. Olympiáda MŠ

-25.5. Výlet do zámeckých zahrad + piknik na Mariánské louce

Hodnocení za duben:

Věnovali jsme se základním vědomostem a znalostem z oblasti dopravní výchovy, děti se učily poznávat dopravní prostředky dle způsobu jejich pohybu, učily se správné orientaci v dopravní situaci a dodržování zásad bezpečného pohybu v dopravní situaci. Bylo realizováno i při třídních výletech. Seznámili jsme se s životem exotických zvířat, způsobem jejich obživy a místem jejich obydlí. Navštívili jsme ZOO v Děčíně. Poslední týden byl věnován Sletu čarodějnic. Seznámení s tradicemi a obyčeji. Na závěr jsme uspořádali Rej čarodějnic v maskách a veselými soutěžemi a hudbou a opékáním buřtů. V DDM jsme tvořili z keramiky dárek pro maminky. Navštívil nás divadelní spolek Koloběžky s jarní pohádkou „Na návštěvě v Broučkově“.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Hody, hody, doprovody
-Stůj, auto houká
-Za zvířátky do ZOO
-Slet čarodějnic

Co nás čeká v únoru:

-3.4. Keramické tvoření

-3.4. Hledání velikonočního zajíčka

-Návštěva předškoláků v ZŠ

-19.4. Divadlo Koloběžka

-20.4. Návštěva ZOO Děčín

Hodnocení za březen:

V měsíci březnu zavítalo do třídy Opiček jaro. Děti se podílely na jarní výzdobě třídy, seznámily se s některými jarními květinami, domácími zvířátky a jejich mláďaty. Venku jsme pracovali s lupou a pozorovali hmyz a drobné živočichy. Březen je měsíc knihy, proto jsme navštívili knihovnu v Děčíně.  Děti si mohly přinést do školky svou nejoblíbenější knihu. Nezapomněli jsme ani na děti s Downovým syndromem – Ponožkový den. Děti shlédly kulturní představení společnosti ÚDIF - pokusy. V DDM jsme vyráběly z keramiky velikonoční dekoraci.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:

-Jaro klepe na dveře)
-Jaro už je tu
-O koťátku, které zapomnělo mňoukat
-Broučci

Co nás čeká v březnu:

-8.3. jarní keramické tvoření

-15.3. návštěva městské knihovny

-21. 3. - ponožkový den

-21.3. Cestička do školy

-22.3. školní zralost – přednáška, beseda

-27. 3 2023 Divadlo Údif (Úžasné divadlo fyziky)

Hodnocení za únor:

V únoru nás provázel svět pohádek – O Koblížkovi, Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Budulínek. Děti pohádky poslouchaly, reprodukovaly i dramatizovaly, ke každé pohádce byla připravená výtvarná nebo pracovní činnost. Děti si z každé pohádky odnesly její moudro. Navštívili jsme Dobrovolný HZS v Boleticích, děti se seznámily se zázemím hasičů i s jejich technikou a vozovým parkem. Na konci měsíce nás čekalo pečení masopustních koláčků a pohádkový karneval s hudbou soutěžemi a legrací.


II. 
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-O Koblížkovi
-Perníková chaloupka
-Červená Karkulka
-Budulínek
-Pohádkový karneval

Co nás čeká v únoru:

-Návštěva HZS v Boleticích – 16. 2.

-Pečení masopustních koláčků – 14. 2.

-Pohádkový karneval – 17. 2.

-21.2. Masopustní průvod maškarní (celoškolková akce)

 
Hodnocení za leden:

Na počátku ledna jsme oslavili Tři krále a rozloučili se tak s obdobím Vánočních svátků. Dále jsme se věnovali lidskému tělu a péči o ně. Děti se naučily poznávat jednotlivé části těla a jejich funkci. Zaujala je práce s dětskou encyklopedií. Věnovali jsme se rovněž zdravé výživě, správnému stolování. Děti si oblíbily hru na lékaře. Konec ledna nám přinesl sníh, děti si užily i zimní radovánky na sněhu.


L E D E N – Zima, zima, zimička

CÍL: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-HLAVA, RAMENA…
-KDYŽ MĚ NĚCO BOLÍ
-POSTAVÍME SNÉHULÁKA
-KOULOVANÁ

 Co nás čeká v lednu:

-oslava tří králů 6.1.2023

-výlet ke krmelci

-stavění sněhuláka

-hod sněhovou koulí

-péče o krmítka na školní zahradě

Hodnocení za prosinec:

prosinec probíhal v duchu adventních připrav. Děti se zapojily do vánoční výzdoby třídy, ozdobily okna vánočními řetězy, vyrobily dekoraci na vánoční stoly, ozdobily vánoční stromeček. Dětí si za pomoci učitelek připravily čertovskou čelenku na Mikulášskou nadílku a čelenku na vánoční besídku. Jedno odpoledne jsme se sešli společně s rodiči a vyráběli drobné předměty na vánoční jarmark. Napekli jsme cukroví a věnovali se vánočním zvykům a tradicím (krájení jablka, nakvetení barborky, jmelí, kapří šupiny, pouštění lodiček, házení střevícem). Dovršením vánočních příprav ve třídě bylo posezení s rodiči a nadělování dárků pod stromečkem, kterému předcházelo krátké vánoční vystoupení dětí. Všem přejeme prožití vánočních svátku v kruhu rodinném, klidu a pohodě.

P R O S I N E C - Adventní čas

CÍL: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky


Tématické bloky:
-Mikukulášská nadílka
-Čekání na vánoce
-Vánoční stromeček

Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

7. 12. Vánoční Jarmark V MŠ od 15, 15, - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

8. 12. Vánoční tradice – pečení lineckého cukroví – dopoledne

14. 12. Vánoce v MŠ – společně s rodiči – od 15, 15 hod.

15. 12. vycházka ke krmelci – za lesními zvířátkyHodnocení za listopad:

Měsíc listopad jsme zahájili malováním na dýně a strašidelným dopolednem, soutěžemi zábavou. Celý měsíc nás provázelo lesní prostředí, děti se učily poznávat, některé jehličnaté a listnaté stromy, lesní zvířátka, seznamovaly se s jejich životem. Děti vyslechly pohádky z lesního prostředí – O Smolíčkovi a Tří medvědi, děti si obě pohádky i zahrály. V DDM jsme tvořili vánoční dárky z keramiky. Konec listopadu byl již v duchu adventních příprav.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-V lese
-Za zvířátky v lese
-O Smolíčkovi
-O Třech medvědech

Hodnocení za říjen:

V říjnu jsme si vyhlásili soutěž „Dračí slet“, do akce byli zapojení i rodiče. Děti si odnesly za přineseného dráčka diplom. Děti se seznámily s charakteristickými znaky podzimu a jejich znalosti byly ověřeny v třídní hře Podzimní putování, kde nás doprovázeli „podzimní skřítci“. Poznávali jsme ovoce, zeleninu a vyráběli ovocné chuťovky. Poslední říjnový týden patřil pohádce O veliké řepě. Děti pohádku dramatizovaly a řepu ochutnaly ve všech možných podobách – syrovou, vařenou, sladkokyselou i šťávu.Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
Podzim hýří barvami
Dráčci
O veliké řepě
Ovoce a zelenina

Co nás čeká v říjnu:

5. 10. pěší výlet do zahradnictví Hit Flora za zvířátky a rostlinkami – v případě příznivého počasí

Dračí slet – zapojení rodičů do výroby draka – bude sloužit k výzdobě interiéru třídy

Vyrábění z přírodnin – zapojení rodičů  - přinesené výrobky budou vystavené v šatně

Pouštění draka – v době pobytu venku za příznivého počasí

20. 10. – Muzeum DC – Harry Potter

Cestička skřítka Podzimníčka – v době pobytu venku za příznivého počasí

Hodnocení za září:

V září jsme přivítali mezi sebou nové kamarády, každý z dětí si odnesl domů nafukovací balónek. Adaptace dětí probíhala vcelku bez potíží, občasné slzičky se podařilo zvládnout. Děti si zvykají na nové kamarády, nová pravidla a prostředí. Všichni si již poznají svou značku, místo v šatně, u stolečku, svou postýlku. Také víme, co nás v průběhu dne ve školce čeká.

 
Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
Moji noví kamarádi (1. a 2. týden)
Ve školce
S čím si hraji
Od rána do večera

Co nás čeká v září:
Slavnostní přivítání
Třídní schůzka 15.9.2022 (od 15:15 hodin)
Pěší výlet k Hit Floře (ke konci měsíce dle počasí)

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign