logotyp
Paní učitelky:

      Renata Svobodová
      Zdeňka Rusnáková
    

Asistent pedagoga:
       
      Olga Spilková


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
Tygříci se mají rádi, všichni tu jsme kamarádi.  Rotační vzdělávací tematické koutky

 Od školního roku 2022/2023 realizujeme 1x v týdně (každý čtvrtek, cca 20 minut  po svačince). Koutky probíhají na třídách i na zahradě

Tematické koutky nejsou alternací v předškolním vzdělávání, jsou naprosto v souladu s RVP PV, jejíž cílem je taktéž vést děti přirozeným individuálním tempem k samostatnosti, tvořivosti, připravit je především pro život, a to atraktivnější formou prožitku vedoucí k všestranné harmonické osobnosti dítěte.

 Každá třída má vypracovaný celoroční plán se vzdělávacími cíli, kompetencemi, očekávanými výstupy shodné dle našeho ŠVP na základě ročních období, tradic, svátků a individuálních zvláštností a potřeb dětí.

 Tygříci- Fauna a flóra

 Záměrem projektu environmentální výchovy v MŠ je získání co nejvíce informací o pěstování různých plodin, květin, bylin, keřů atd. při praktických činnostech. Dokázat soustředěně pozorovat a experimentovat a samostatně se podílet při sázení semínek, obdělávání sazeniček, zalévání a sběru plodů. Dokázat vidět rozdíly mezi plodinami a jejich růstem. Vidět, co se děje na záhonku během všech ročních období. Seznámit s koloběhem vody. Samostatně přijít na to, co potřebují rostliny k životu. Pomocí experimentů zjistit co se stane s rostlinami, které nemají správné podmínky k růstu atd.


                                                            Školní rok 2023/2024

IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Děti slaví svátek
-Tajemný poklad
-Loučíme se se školkou (2 týdny)

Co nás čeká v červnu:

Oslava dne dětí

Rozloučení s předškoláky

Hledání pokladů

Výlet do zoo Děčín

Výlet do Hit-flora Křešice za zvířátky

Hodnocení za květen:

Květen jsme začali poznáváním vlastního těla. Děti si uvědomily vlastní tělo hravou, zábavnou a tvořivou formou. Cílem byl také rozvoj fantazie, představivosti a lehké soutěživosti. V druhém týdnu měly všechny maminky svátek, tak si pro ně děti připravily krátkou besídku a dárečky. Děti si uvědomily příjemné citové prožitky. Celkově jsme se v dubnu věnovali rodině a rodinným příslušníkům. Děti si osvojovaly jména členů rodiny a vyprávěly, kde a s kým bydlí. Květen jsme zakončili vesmírem. Děti zapojily svojí fantazii a představivost a ponořily se do tajů vesmíru. Celý měsíc děti tvořily, procvičovaly jemnou motoriku, soustředěnost a pozornost.

III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Maminky mají svátek
-Rodina
-Moje tělo
-Výlety
-Vesmír

Co nás čeká v květnu:

 -7.5. dopravní den (pro předškoláky)

 -14.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

 -23.5. Olympiáda MŠ (pro předškoláky)

 -29. 5. 2024 Zahradní slavnost od 15,15 hod.

 -Návštěva ZOO v DDM

 -Návštěva HIT-FLÓRY v Křešicích

Hodnocení za duben:

 V dubnu jsme se seznamovali se světem lidí, kultury a umění, procvičovali jsme barvičky v rámci barevného týdne. Děti vnímaly, že svět má svůj řád a že je rozmanitý a nekonečně pestrý. Děti se naučily pravidla silničního provozu a připravily se na slet čarodějnic a opékání buřtíků.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

 -Barevný zajíček

 -Bez práce nejsou koláče

 -Červená, žlutá, zelená, hádej, co to znamená???

 -Hurá na čarodějnice

Co nás čeká v dubnu:

 27. 4. 2024 Čarodějnice v MŠ (průvod, čarodějnické soutěže, opékání špekáčků)

 Návštěva ZŠ (pouze předškoláci)

Hodnocení za březen:

V březnu jsme pozorovali měnící se přírodu ze zimy na jaro. Při vycházkách jsme pozorovali znaky jara. Děti pozorovaly často se měnící počasí, zpěv ptáků a změny na stromech. Děti se vyjadřovaly pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Rozvíjeli jsme v dětech úctu k životu ve všech jeho formách. Děti si vytvářely podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. V březnu se děti seznámily s knihou a navštívily městskou knihovnu. Na konci března si děti prožily roli zpěváka a experimentovaly s hlasem. Děti se naučily nové básničky a písničky.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:


-Táta včera venku, našel první sněženku
-Cestování za kapičkou- ekologie
-Kniha je můj kamarád
-Ponožkový den
-Velikonoční vajíčko

Co nás čeká v březnu:

-21.3. Ponožkový den

-26.3. Hledání velikonočního zajíce

Hodnocení za únor:

Únor se nesl v duchu pohádek, povolání a masopustu. Děti měly dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům. Dbali jsme na vhodný mravní vzor a děti se podílely na řešení problémů a konfliktů. Prostřednictvím pohádek se děti učily rozlišovat dobro a zlo. V dětech jsme podporovali spontánní a pohybové aktivity. Děti si osvojily známe tradice a zvyky v období MASOPUSTU

II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-Cestujeme do pohádky
-Pohádkové hraní
-Masopust
-Bez práce nejsou koláče

Co nás čeká v únoru:

-Masopustní veselice v MŠ Májová

-Pohádkový karneval

-Krmení ptáčků a zvířátek v lese

-Návštěva ZOO koutku v DDM

Hodnocení za leden:

Leden jsme začali s dětmi oslavou Tří Králů. Děti se dozvěděly, kdo byli tři králové a význam tohoto svátku. Vzhledem k občasnému sněžení si děti užily téma „ zimní sporty“. Děti si osvojovaly dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí, vytvářely zdravé životní styly a uvědomovaly si vlastní tělo. S dětmi jsme chodili na delší procházky, na hřiště a experimentovali s vodou. Pravidelně jsme s dětmi cvičili jógu.

L E D E N- Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-Tři králové
-Sportování na sněhu
-Pan doktor je kamarád
-Sněží, mráz kolem běží

Co nás čeká v lednu:

-Oslava Tří králů

- 23.1. 2024 Třídní schůzka

Hodnocení za prosinec:

Prosinec se nesl v duchu pohádek, přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky. Děti měly dostatek příležitostí k samostatným řečovým projevům. Dbali jsme na vhodný mravní vzor a děti se podílely na řešení problémů a konfliktů. Prostřednictvím pohádek se děti učily rozlišovat dobro a zlo. V dětech jsme podporovali spontánní a pohybové aktivity.

P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:

-Čerte, čerte rohatý
-Kouzelný čas adventu
-Čas dárků a překvapení

Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

Listopad nám začal báječným strašením. Děti se dozvěděly vše o dušičkách a halloweenu. Zdobili jsme třídu, s rodiči jsme dlabali a zdobili dýně. Děti si užily strašidelný karneval. Vytvářeli jsme dětem pozitivní vztah k přírodě a barevně jsme tvořili. Děti se seznamovaly s ekosystémem lesa a se zvířaty i rostlinami. Upozorňovali jsme na špatné chování v oblasti ekologie. Ke konci listopadu jsme přivítali paní zimu, měnili jsme výzdobu a vyhlíželi advent.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky: 
-Báječné strašení
-Listopad, lísteček mi na zem spad
-Les, jak ho neznám
-Zima ťuká na dveře

Co nás čeká v listopadu:

Muzeum Děčín

Výlet do lesa

Návštěva zvířátek v DDM

13.11.2023 Vánoční focení

Hodnocení za říjen:

Děti se učily znát plody podzimu a druhy ovoce a zeleniny a uvědomily si, jak je důležitý přínos vitamínů. Celý měsíc jsme na vycházkách pozorovali měnící se přírodu a sbírali plody podzimu a listí. V dětech jsme provokovali fantazii a kreativitu. Děti plnily různé úkoly, dlabaly a zdobily dýně a tvořily z přírodních materiálů.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-
Na naší zahrádce
-Podzim plný barev
-Koš plný vitamínů
-Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak

Co nás čeká v říjnu:

-Drakiáda

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-24.10. Celoškolková akce- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:
Děti si uvědomovaly, že nejsou jediné, že jsou součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla. Děti se seznamovaly s prostředím MŠ a novými kamarády a rozvíjely vztahy k druhým lidem. Podporovali jsme v dětech empatické chování a vstřícný postoj k druhým. Děti se spolupodílely  na vytváření pravidel v MŠ a poznávání pravidel společného soužití.

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
-Kamarádi, máme se rádi
-Těšíme se do školky
-Výlet po školce
-Pravidélka, která musíme znát

 Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign