logotyp


Vážení rodiče,

5.10.2023 je přerušen provoz MŠ Dlouhá z důvodu přerušení dodávky energií. Náhradní provoz zajištěn na MŠ Májová.

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Vážení rodiče, děti,


skončil nám školní rok a doufáme, že dětem i Vám přinesl spoustu zážitků a poznání. Dětem, které odchází, přejeme ať se jim na nové škole daří.
Na ostatní děti se budeme těšit. 

Děkujeme Vám za spolupráci během celého školního roku, moc si jí vážíme a děkujeme za ní. Věříme, že i v dalším školním roce na ni navážeme. 
Užijte si krásný letní čas i dovolenou.

                                          Pedagogický sbor MŠ Májová, MŠ K. H. Borovského a MŠ Dlouhá


Informace k prázdninovému provozu


CENÍK za ÚPLATU a STRAVNÉ
v období prázdninového provozu červenec – srpen 2023

Úplata je povinná pro děti do 5let a to:    150,-Kč/měsíčně
Úplatu neplatí děti starší 5let (povinný rok předškolní docházky) a děti s OŠD a rodiny s dětmi pobírající dávky hmotné nouze a děti v pěstounské péči.

Děti s povinnou předškolní docházkou nemají povinnost v prázdninových měsících navštěvovat mateřskou školu. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na období školního roku (září – červen).

Celý den:  
Mladší 5let    stravné      800,- Kč  / + úplata   150,- Kč   =   950,- Kč záloha měsíčně
Předškoláci   stravné      800,- Kč  záloha měsíčně
Děti s OŠD     stravné     890,- Kč záloha měsíčně

Polodenní:       
Mladší 5let   stravné    610,- Kč/   + úplata   150,- Kč   =   760,- Kč záloha měsíčně
Předškoláci   stravné    610,- Kč záloha měsíčně
Děti s OŠD    stravné     690,- Kč záloha měsíčně 

PLATBY možno hradit na bankovní účet :      3941560257/0100
                                       Variabilní symbol:       datum narození dítěte
                                       do poznámky jméno a příjmení dítěte
                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

Platby se hradí vždy dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. v červnu na červenec, v červenci na srpen).

 

V Děčíně dne 19. 6. 2023                                                              Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizaceRozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Informace pro rodiče - prázdninový provoz červenec - srpen 2023Přerušení a omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2023

V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji přerušení provozu jednotlivých pracovišť mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2023, a to z organizačních a technických důvodů, takto:

Přerušení provozu:

 • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                                             od 31. 7. 2023 do 4. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat malování a opravy na pracovišti, všichni pedagogičtí pracovníci čerpají řádnou dovolenou.

 • Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112                                                od 17. 7. 2023 do 11. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat malování a opravy na pracovišti,  pedagogičtí pracovníci čerpají řádnou dovolenou.

 • Mateřská škola K. H. Borovského 336                                                     od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat rekonstrukce budovy MŠ (zateplení, fasáda, opravy střechy, rekonstrukce sociálních zařízení), včetně malování a          oprav na pracovišti.

Omezení provozu:

 • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                              od 3. 7. 2023 do 28. 7. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na tři třídy ze čtyř.

                                                                                                            od 7. 8. 2023 do 11. 8. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na dvě třídy ze čtyř.

                                                                                                            od 14. 8. 2023 do 25. 8. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na tři třídy ze čtyř.

 

Celkový provoz bude zajištěn v omezeném režimu na vybraných MŠ naší p. o..

Podle výše uvedené vyhlášky budou uvedené termíny přerušení a omezení provozu MŠ po projednání se zřizovatelem oznámeny neprodleně zákonným zástupcům dětí. Oznámení bude zveřejněno ředitelkou mateřské školy na přístupném místě ve škole, příp. současně s upravenou výší úplaty za předškolní vzdělávání podle § 6 odst. 5, citované vyhlášky.

                                                                                                                                             Mgr. Iveta Mácová

                                                                                                                                                  ředitelka školy

V novém školním roce 2022/2023 rozjíždíme pilotní program Začít spolu a na odloučených pracovištích výchovně vzdělávací koutkyOd září tohoto školního roku naše MŠ Májová rozjíždí na svém pracovišti pilotní program Začít spolu a to ve třídách Sluníček a Motýlků. Vzhledem k tomu, že toto vzdělávání je založeno na bohaté a pestré nabídce, na individuální volbě a aktivním přístupu dítěte, bychom chtěly do budoucna do tohoto programu zapojit i ostatní třídy v MŠ Májová.

Dále na našem odloučeném pracovišti MŠ K. H. Borovském paní učitelky  pro děti připravily v každé třídě výchovně vzdělávací koutky.

 Stručné informace o programu Začít spolu

Program Začít spolu svou filozofií, svými principy, zásadami a cíli přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví a vede ke zdravému životnímu stylu, přispívá k prevenci sociálně patologických jevů.

Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Tento program usiluje o to, aby učení bylo pro děti zábavné, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách v centrech aktivit.

Program Začít spolu posiluje u dětí fyzický vývoj, sociálně emocionální vývoj i intelektový vývoj.

Hlavní cíle v kompetencích dítěte

 • vnímat změny, přijímat je, aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat a řešit problémy
 • možnost volby, nést za ni odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti
 • vytváření sociálních dovedností
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

Metody a formy v programu Začít spolu

Denní režim je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, má vyvážený poměr aktivit a klidu, střídají se činnosti frontální, skupinové i individuální. Dětem je nabízena forma kooperativního učení, situačního i prožitkového učení, zkoumání, bádání a experimentování, integrovaného učení hrou a činnostmi.

 Denní režim v programu Začít spolu
1. Ranní hry a činnosti
Probíhají dle vlastní volby dětí ve všech centrech aktivit k danému tématu nebo podle vlastního výběru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Po ukončení hry jsou vedeny k samostatnému úklidu.

2. Ranní kruh
Cílem ranního kruhu je vést děti ke vzájemnému sdílení, naslouchání, seznámení dětí s tématem dne a motivace k činnostem v centrech aktivit, logopedické preventivní chvilky apod. Předmětem sdílení může být řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech, slabé i silné stránky kolektivu, pocity a dojmy ze společných prožitků, ale i vyprávění zážitků.

3. Tělovýchovná chvilka
Základním posláním je zdravotní prospěšnost, společenské vyžití v rámci kolektivu a psychické uvolnění. Přiměřený intenzívní tělesný pohyb je zaměřován na všechny svalové skupiny, rozvíjí smysl pro vnímání, chápání, reprodukci a tvorbu rytmu. Umožňuje psychickou relaxaci. Obvykle zahrnuje rušnou část (rozehřátí organizmu), průpravnou část (protažení, posilování různých částí těla, zdravotní cvičení) a relaxaci. Nedílnou součástí jsou vhodně zařazené pohybové či relaxační hry.

4. Hry a činnosti v centrech aktivit
Děti si z dané vzdělávací nabídky samostatně volí činnosti a hry v CA, kde mohou pracovat s učitelkou, asistentem nebo samy. Práce v CA podporuje radost ze hry, činnosti a učení, umožňuje prožít pocit spokojenosti z úspěchu a rozvíjí děti ve všech oblastech vývoje osobnosti. Je respektováno individuální pracovní tempo každého dítěte. CA mají svá pravidla, na jejichž vyvození se děti spolupodílejí. Děti jsou vedeny k udržování pořádku v CA a úklidu po ukončení činnosti.

5. Hodnotící kruh
Hodnotící kruh zakončuje práci v CA. Vede k počátkům sebehodnocení dítěte. Dítě hodnotí svůj výkon, svoje prožitky a pocity a za podpory učitelky hledá cestu jak být lepší. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy a podporuje zdravé sebevědomí.

6. Pobyt venku
Pobyt venku slouží k tělovýchovným aktivitám především spontánního charakteru, k poznávání přírody a okolí MŠ, k bádání a experimentování, k tvorbě sociálních kompetencí dítěte. Činnosti mohou být spojené s týdenním tématem, nebo mohou být součástí různých projektů.

7. Společné stolování, hygiena
Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Nejsou nuceni do jídla. Učitelka navozuje atmosféru klidu a pohody. Motivuje děti k ochutnávání nových jídel. Společné stravování přispívá sociální a kulturní zkušenosti dítěte.

8. Odpočinek po obědě
Odpočinek na lůžku po obědě umožňuje dětem spánek, odreagování od denních činností poslechem pohádky, nabízí alternativní klidové činnosti pro děti, které neusnou.

9. Odpolední hry a činnosti
Odpolední program je závislí na počasí. Děti se mohou samostatně rozhodnout a pracovat v CA, mohou si volit hry a činnosti podle vlastního zájmu ve třídě i v herně. Rodiče opět mohou kdykoliv vejít do třídy a být dítěti partnerem ve hře a jejím ukončování. Při příznivém počasí je vždy upřednostňován pobyt na školní zahradě.

Více informací naleznete: https://www.zacitspolu.eu/

Více informací k výchovně vzdělávacím koutkům v MŠ K. H. Borovském

Dne 6. října byla v naší mateřské škole zahájena výuka ve výchovně vzdělávacích koutcích, které si každá třída připravila. Děti vždy ve čtvrtek navštěvují koutek jiné třídy, kde jsou pro ně připraveny různé úkoly, pracovní listy a pokusy a jiné zajímavé činnosti. Nabídka aktivit každé třídy je velice pestrá a děti úkoly plní pilně a svědomitě. Jednotlivé aktivity paní učitelky připravují tak, aby byly v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy. Formou hry se děti seznamují se základy živé a neživé přírody, chemie, polytechnické výchovy a environmentální výchovy. Při společné práci se děti učí společenská pravidla a skupinové spolupráci.

Fauna a flóra u Tygříků
Koutek je zaměřen na sledování fauny a flóry.
Záměrem tohoto koutku je získání co nejvíce informací o pěstování různých plodin, květin, bylin, keřů atd. při praktických činnostech. Dokázat soustředěně pozorovat a experimentovat a samostatně se podílet při sázení semínek, obdělávání sazeniček, zalévání a sběru plodů.

Cílem je dokázat vidět rozdíly mezi plodinami a jejich růstem. Vidět, co se děje na záhonku během všech ročních období. Seznámit s koloběhem vody. Samostatně přijít na to, co potřebují rostliny k životu. Pomocí experimentů zjistit, co se stane s rostlinami, které nemají správné podmínky k růstu atd.
Organizace projektu – projekt je rozdělen do činností podle ročních období. Ve třídách i na zahradě

Dílnička – vzdělávací koutek u Opiček
Koutek je zaměřen na polytechnickou výchovu.
Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti.

Podporuje trénink manuální zručnosti, zdokonalování koordinace pohybu rukou, celého těla, děti trénují spolupráci zrakového vnímání a manuální činnosti, zlepšování jemné motoriky prostřednictvím používání různých nástrojů.

Environmentální koutek u Slůňátek
Koutek je zaměřen na environmentální výchovu. Environmentální výchova je nauka o světě, o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co děti obklopuje každý den. Tento koutek se zaměřuje na zkoumání živé i neživé přírody. Rozvíjí zájem o přírodu, podporuje badatelské dovednosti a učení hrou a prožitkem.

Cílem je podpořit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, jeho dění a v neposlední řadě o vlivu člověka na životní prostředí to různými experimenty, pozorováním, kontaktem se zvířaty s přírodninami.

Badatelský koutek u Medvídků
Koutek je zaměřen na pokusy a objevy.
V badatelském koutku se děti seznamují s přírodními jevy, fyzikou a chemií pomocí her, kreativních činností, pokusů a objevů.

Cílem tohoto koutku je prohlubovat v dětech zájem o přírodu a jevy v ní se vyskytující, rozvíjet v dětech fantazii, soustředění, spolupráci, dokončení práce a trpělivost při prováděných pokusech. Cílem je zaujmout dítě, spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu: Jak to tedy je? To je zvláštní! To mě zajímá! Kde se dozvím víc? Co chci ještě vědět ? Jak zjistím, že mám pravdu? Aby svou badatelskou cestu uzavřelo hodnocením a aby se naučilo výsledky svého bádání zajímavě sdělit ostatním.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

 ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, IČO 49888544

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msboletice.cz

 

Stav souladu

a) Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle zák. č. 561/2004 Sb., o školách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“, „Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII“ a „Kontakty“, které splňují požadavky na ně kladené dle ust. § 4 a 5 zák. č. 99/2019 Sb. Úvodní stránka obsahuje rovněž proklikávací legendu obsažených sekcí ve třech symbolických obrázcích a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci. Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno se v ní přehledně orientovat, a to rovněž za pomocí asistenčního zařízení. Cestu k jednotlivým informacím povinně uveřejňovaným tak bez větších obtíží snadno zvolí i osoba se sníženou schopností orientace v obsahu a textu webových stránek. Obsah těchto sekcí je pravidelně aktualizován, nicméně rámec tam poskytovaných informací je stabilní a obvykle se neodchyluje od nastaveného standardu. Informace tam obsažené jsou ve strojově čitelném formátu. Obsah stránek je možno zvětšit a přiblížit, aniž by byla dotčena jejich funkčnost, srozumitelnost, vnímatelnost. Webové stránky jsou tak vnímatelné, stabilní, ovladatelné a srozumitelné a vyhovují tedy požadavkům, které jsou na ni dle zákona č. 99/2019 Sb. kladeny.

 

 b) Na internetových stránkách v sekci „Aktuálně v MŠ“ a „Jídelníček“ jsou informace současně nabízeny v podobě jak JPG tak v PDF z důvodu lepší přehlednosti nabízených informací.

 

Nepřístupný obsah

 

Webové stránky obsahují rovněž informace a dokumenty, které byly školou uveřejněny dobrovolně a k jejichž uveřejnění není škola povinna. Většina tohoto obsahu byla v rámci dostupných možností přizpůsobena tomu, aby byla co nejlépe vnímatelná a srozumitelná také pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně zobrazení obsahu webových stránek, nicméně u některých položek nebylo možno tyto blíže návštěvníkům s handicapem přiblížit. Jedná se zejména o fotografie a skenované dokumenty, které nelze převést do strojově čitelného formátu.

 

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách umístěn, není přístupný:

a)       z důvodu nepřiměřené zátěže

Většina fotografií je uspořádána ve fotoalbech s vypovídajícím názvem. Následné označení každé jednotlivé fotografie popisem by školu zatížilo nepřiměřeně vynaloženými náklady, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o povinně uveřejňované informace a podklady, na něž by se zákon č. 99/2019 Sb. vztahoval. Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myš. Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání stránek omezeny. Registrace se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy.

Nicméně, měl-li by návštěvník webových stránek potřebu zobrazit a vysvětlit také tento ostatní jejich obsah, smí se se svou žádostí obrátit na odpovědného pracovníka, Miloslavu Lánovou, tel. 775  861 779, zastupce@msboletice.cz, který je připraven předmětný obsah žadateli přiblížit, bude-li možné to po něm spravedlivě požadovat a pokud bude požadavek účelný a řešitelný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 2. 2020. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzení školy (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)).

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 2. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na webových stránkách na nemožnost zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy na to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomocí asistenčního nástroje, lze se s podnětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e-mail adrese zastupce@msboletice.cz , nebo využít telefonní číslo 775 861 779 na našeho odpovědného pracovníka Miloslavu Lánovou, který se pokusí problém operativně vyřešit.

Postupy pro prosazování práva

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Mgr. Ivetu Mácovou, tel. 770 156 252, reditelka@msboletice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz


ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2015 a prošly v roce 2019 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.


Poslední revize 1. 1. 2023

Za MŠ ředitelka Mgr. Iveta Mácová, v. rMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign