logotyp
Paní učitelky:

      Věra Šimková

      Bc. Alexandra Vollínová Dis.Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní.Co nás čeká v červnu:

 4. 6.  Oslava Dne dětí (veselé soutěžení)
11. 6.  Loučení s předškoláky
16. 6.  Třídní olympiáda
20. 6.  Rozloučení se školním rokem

Když se hlásí horké léto,
rostou jahody,
sejdeme se všichni spolu,
někde u vody

ČERVEN - Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:
Sláva, nazdar výletu
Pirátský poklad
Ahoj školko
Sluníčko se směje


Zvířátka a mláďátka (18. 5. – 22. 5. 2020)

Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

Nabídka činností:

 • Rozhovory dětí s rodiči: povídání o domácích zvířátkách (Co jsou domácí zvířátka? Proč se jim tak říká? Kde žijí? Dovedou se o sebe postarat? Mají nohy? Mají křídla? Dovedete pojmenovat ta, která mají kopýtka, hřívu, zobáček, hřebínek, rohy, peří apod.?
 • Prohlížení encyklopedií nebo dětských knížek i časopisů se zvířátky – pojmenovávání
 • Přiřazování ke zvířátkům jejich mláďátka (pojmenovávání)
 • Rodiče mohou přečíst dětem pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“
 • Rozhovor k pohádce: Jak se cítilo koťátko, když plakalo? Mělo hlad? Měli jste někdy hlad? S jakými zvířátky se koťátko potkalo? Jak bychom se měli chovat ke zvířátkům?
 • Nápodoba smutné, hladové, veselé kočičky
 • Gymnastika mluvidel: napodobování lízání, mlaskání, nápodoba zvuků hospodářských zvířátek s výraznou artikulací
 • Jemná motorika: motání klubíčka pro kočičku
 • Obrázkové pexeso se zvířátky – zraková paměť a diferenciace
 • Pohybové aktivity: procházky, jízda na odrážedle, kole, koloběžce
 • Výtvarné náměty: děti se pokusí nakreslit domácí zvířátka, obkreslit šablony zvířátek, vybarvit omalovánku
 • Pokud budou děti chtít, tak se mohou naučit básničku:

 

 ZVÍŘÁTKA
Máme do zvířátka,
Pejsky, kočky, kůzlátka.
Všechny já mám strašně rád,
Chci si s nimi povídat.
Tak se učím jejich řeči,
Štěkám, mňoukám, chvíli mečím.
Rozumím jim, to já vím,
Však vás o tom přesvědčím.

Předškoláci: naučit se svou adresu, kde bydlí, procvičit si prostorovou orientaci, řešit labyrinty

 

 TADY BYDLÍM JÁ (11. 5. – 15. 5. 2020)

Seznamování se s místem a prostředí, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nabídka činností:
Rozhovory dětí s rodiči: rozdíl mezi městem (paneláky, obchody, hromadná doprava, více lidí tam žije, nemocnice) a vesnicí (rodinné domy, zahrady, sady, hospodářská zvířata, pole, lesy)
Hledání měst a vesnic v knihách (encyklopedie, pohádky, …), časopisy – na základě rysů by měli poznat, zda se jedná o vesnici
Děti si mohou napodobit podle fantazie hluk ve městě a klid na vesnici

Jemná motorika:
skládání města z kostek (Lego, krabice, dřevěné kostky)
vytvoření domečku s plotem pomocí špejlí

Grafomotorika: kouř z komína

Náměty na výtvarné činnosti:
modelování domečků a všeho, co se nachází na vesnici nebo ve městě
nastříhané barevné geometrické tvary z papíru, ze kterých si děti mohou vytvořit dům, panelák (kde bydlí) a nalepit na čtvrtku
stavění domečků z přírodnin

Pohybové aktivity: procházky, jízda na odrážedle, kole, hry s míčem

Předškoláci: naučit se svou adresu, kde bydlí, procvičit si prostorovou orientaci, řešit labyrinty


Maminka (4. 5. – 7. 5. 2020)

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, MŠ, v dětské herní skupině) 

Nabídka činností:

 • Rozhovory s dětmi na téma maminka, protože se blíží „Den matek“: Jak se jmenuje maminka? Jak vypadá? Co ráda dělá?
 • Děti si mohou zkusit pantomimicky zahrát na maminku (maminka nese tašku s nákupem, koupe miminko, jede s kočárkem, vaří, žehlí, …)
 • Na procházce s rodiči může každé dítě natrhat kytičku pro maminku
 • Grafomotorika: obkreslování šablony srdíčka, kytičky
 • Náměty na výtvarné činnosti:
 • Děti si nakreslí postavu maminky (postavu mohou děti obléknout pomocí proužků nebo ústřižků látek, papírů (látky popřípadě papír mohou stříhat na malé kousky a nalepit na postavu maminky)
 • „Dárek pro maminku“ - vyrobí korálky na krk nebo náramek (mohou použít různé těstoviny, které navléknout na gumičku, těstoviny mohou nabarvit nebo nechat v přírodním stavu)
 • Pohybové aktivity: procházky, jízda na odrážedle, kole, hry s míčem (hod horním a spodním obloukem)
 • Sluchová hra: poslech srdíčka maminky i tatínka
 • Děti se mohou naučit básníčku:

Jako květina
Když uvidím konvalinku,
vzpomenu si na maminku,
krásná, něžná květinka,
to je moje maminka.

 Předškoláci: určování počáteční hlásky ve slově, opakování číselné řady do „10“, prostorové pojmy, geometrické tvary

 

 

Čarodějnice (27. 4. – 30. 4. 2020)

 • Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Nabídka činností:

 • Rozhovory s dětmi na téma čarodějnice: Co to jsou čarodějnice? Kdo už nějakou čarodějnici viděl? Co dělají čarodějnice? Jaký mají oděv? A co znamená, když se chodí „pálit“ čarodějnice? Víš, který je to den? Je to poslední duben? Poznáš to číslo? Dovedeš ho napsat? Co bys vykouzlil, kdybys uměl(a) čarovat?

 • Logopedické cvičeni – čarodějnice startuje koště, děti procvičují hlásku T, T, T, …

 • Gymnastika mluvidel – jmenování charakterových vlastností a napodobování mimikou a gesty čarodějnici (smích, zlost, pláč, údiv, …)

 • Rytmizace slov: „pomocníci čarodějnice“ – kocour, havran, had, pavoučci

 • Na procházce s rodiči si děti mohou vyrobit „chatrč“ pro „Malou čarodějnici“ pomocí přírodnin – listy, větvičky, šišky

 • Grafomotorika: uvolnění zápěstí „čarodějnice čaruje“

  Náměty na výtvarné činnosti:

 • Děti si mohou čarodějnici namalovat, nakreslit a pozor, nezapomenout na koště. Pojmenují ji.

 • Mohou si s rodiči vytvořit opravdové koště z březových větviček, které si nasbírali na procházce.

 • Pohybové aktivity: let na koštěti mezi překážkami, vymyslet si tanec čarodějnice

 • Procvičení jemné motoriky: děti si poskládají pavučinu se špejlí, brček

 • Sluchová hra: čarodějnice v chýši „čaruje“ (manipulace s předměty – papír, příbor, igelit, dřívka, skořápky, …)

  Děti se mohou naučit básníčku:¨

Ježibaba
Nemůže vymetat z kouta smetí,
na koštěti k lesu letí,
narazila do krmelce, udělala kotrmelce,
dva zuby si vyrazila, jazyk z huby vystrčila.
Ano, je to tak, bába nemá řidičák.

Předškoláci: určování počáteční hlásky ve slově, kresba lidské postavy, procvičování číselné řady do „10“, prostorové pojmy

Těšíme se na setkání ve školce užijte si čarodějnice Saša a Věrka
Vážení rodiče, milé děti po týdnu Vám nabízíme pár nápadů na činnosti, které bychom dělali ve školce.

Integrovaný záchranný systém (20. 4. – 24. 4. 2020)

 • Vytváření prosocionálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 

Nabídka činností:

 • Co dělá policista? Co dělá hasič? Co dělá záchranář? Děti odpoví na otázky: Jaká je jejich náplň práce? Jaké mají oblečení? Jakými dopravními prostředky jezdí? Jaké pomůcky potřebují ke své práci?

 • Děti si zopakují základní dopravní značky (stop, přechod pro chodce, stezka pro cyklisty, dej přednost v jízdě, hlavní silnice, barvy na semaforu, …)

 • Tísňová čísla: dětem objasníme čísla na základě názorných obrázků 8 = pouta; 0 = hadice; 5 = vozíček

 • Dechové cvičení: „foukání do ohně“ (slabě, silně), místo ohně mohou děti třeba foukat do proužku papírku, ubrousku

 • Gymnastika mluvidel: nápodoba sirén

 • Náměty na výtvarné činnosti:

 • Děti si mohou nakreslit nebo namalovat dopravní značky.

 • Body art (otisk rukou) „oheň“:

 • Pomůcky: temperové barvy (červená, oranžová, žlutá), štětce, kelímky na barvu, čtvrtky A4, hnědé papíry, nůžky, lepidlo

 • Postup: děti si namočí štětec do libovolné tempery a potřou jím celou dlaň i prsty (prsty představují plameny) a otiskují ruku na čtvrtku. Po zaschnutí ohně si děti vystřihnou proužky hnědého papíru (polínka) a nalepí pod oheň. (zopakují si prostorové pojmy pod x nad)

 • Procvičení jemné motoriky: „hra na hasiče“ – rychlost hasičů je při požáru nejdůležitější. Děti se budou snažit co nejrychleji vytvořit „hadici“ (provázky, vlna, stužky) pomocí uzlíků nebo jenom pospojováním. Čím delší hadice, tím blíž dosáhne k požáru. Poté si děti mohou „hadici“ smotat.

 • Smyslová hra: „na policistu“ – několik předmětů vyrovnají rodiče do řady, zloděj (rodič) nějaký předmět schová a policista (dítě) předmět musí nalézt, uhodnout.

 • Děti se mohou naučit básníčku:

 SANITKA

Když sanitka v dálce houká,
pojede s ní kluk i holky,
které něco hodně bolí
a rádi by k doktorovi.

Děti si mohou zatancovat na písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8
https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk
https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU

Předškoláci: se naučí adresu bydliště, zopakují si číselnou řadu do „10“, prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, …), geometrické tvary

Myslíme na vás a těšíme se na fotky z činností.
Věrka a Saša

 

 

 

Já mám auto, nové auto (14.4. - 17.4.)

 • Vytváření prosocionálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 

Nabídka činností:

 • Povídání si s rodiči: Jaké dopravní prostředky známe? Co létá, pluje, jezdí? Povědět si o bezpečném chování v silničním provozu (správně přecházet silnici, řídit se signály na semaforu, atd.). Chápat prostorové pojmy vpravo a vlevo. Děti mohou poznávat dopravní značky a určovat geometrické tvary. Procvičit si barvy na autech. Rytmizace slov.

 • Gymnastika mluvidel: nápodoba zvuků dopravních prostředků. Procvičování správné výslovnosti „Š“; jede vláček „ši, ši, ši“; zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

 • Náměty na výtvarné činnosti:

 • Děti si mohou namalovat semafor

 • Vytvořit si silnici s křižovatkou a „řešit dopravu“

 • Procvičení koordinace pohybů rukou „dráha kuličky“:

 • Pomůcky: víko od krabice, temperové barvy, kulička Do krabice nastříkáme temperové barvy podle fantazie, vložíme kuličku a koordinací pohybů rukou děti vytvoří dráhu kuličky.

 • Schovávačka značek – na zahradě nebo doma schováme obrázky dopravních značek. Úkolem je najít, pojmenovat a vysvětlit, co znamenají.

 • Dopravní puzzle – děti si vyhledají v časopise nějaký obrázek dopravního prostředku, rozstříhají ho na větší části, které potom opět složí a mohou si ho nalepit na papír

Hádanky na závěr :

Motor, volant, čtyři kola,
podvozek a střecha shora.
Hodný kluk, i ten co zlobil,
oba znají … (automobil)

Od nádraží k nádraží
cestující převáží.
Po kolejích jako drak
jezdí rychle jenom … (vlak)

Brázdí moře, oceány,
vozí dámy, také pány.
Přes palubu strach svůj hoď,
vyzkoušej, jak pluje … (loď)

Křídla, trup a podvozek,
pilot míří k obloze.
Každé dítě uhádlo?
Mám na mysli … (letadlo)

Předškoláci: prostorové pojmy, geometrické tvary, barvy, vyjmenovat číselnou řadu do „10“, umět se podepsat
Milí rodiče a milé děti,

protože se stále nemůžeme sejít ve školce, máte tu zase pár nápadů na velikonoční týden. Hody, hody doprovody
Seznamovaní se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základní poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Nabídka činností:

 • Povídání si s rodiči: Co jsou svátky jara? Kdo to ví? Co jsou Velikonoce? Proč se slaví? Co je to pomlázka? Proč chodíme na koledu?
 • Dechová cvičení: děti si zmačkají kousek papíru do kuličky, budou do ní na stole foukat a snažit se ji trefit do nějakého cíle
 • Velikonoční motivované cvičení (zajíc skáče hop, hop, hop; ptáček létá; kuře zobe; had se plazí aj.)

 

Náměty na výtvarné činnosti:

 • Pokus: potřeby (kreslící karton A4 a potravinářské barvy nebo barvy na vajíčka sypké, rozprašovač); z papíru si děti vystřihnou vajíčko; posypou barvami podle své fantazie a na závěr vajíčko postříkají rozprašovačem s vodou
 • Zdobení vajíček přírodními barvami: červenohnědá (odvar z cibulových slupek)
 • Děti si procvičí základní a některé vedlejší barvy a zopakují si číselnou řadu do „10“ (mohou počítat a třídit víčka od pet lahví podle barvy)
 • Procvičení jemné motoriky stříhání a lepení
 • Pokud si děti zasadily nějaké semínko, mohou pozorovat jeho postupný růst. Mohou si zasadit i osení.

 

Společné čtení s rodiči pohádky „O kohoutkovi a slepičce“ (Otázky k textu: O čem byla pohádka? Která zvířátka tam vystupovala? Co se stalo kohoutkovi? Jakou povahu měla slepička? Jakou povahu měl kohoutek? Kdo pomohl kohoutkovi? …

 

Děti si zopakují koledu „Hody, hody doprovody“

 

Předškoláci: cvičení zrakového vnímání (pexeso), prostorové pojmy a cvičení na rozvoj motoriky (rovnání např. špejlí podle velikosti – později i se zavázanýma očima; sestavování geometrických tvarů)


Přejeme Vám všem krásné prožití Velikonoc, dětem bohatou nadílku a Vám pevné zdraví. Těšíme se, až se sejdeme ve školce.
Věrka a Saša

 

 

 

 
Všechno kvete

Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Nabídka činností:

 • Povídání si o jarních kytičkách, jejich poznávání a z čeho se kytka skládá. Uvědomění si, že musíme přírodu chránit a radovat se z ní.
 • Didaktické hry s hláskami: Kolik má slabik (vytleskat) jarní kytička? Na jaké písmeno začíná např. narcis, sněženka, bledule, tulipán, petrklíč, …?
 • Jarní motivované cvičení (sluníčko se probudilo, protáhlo a zasvítilo, kytička se probudila a vystrčila hlavičku ven; zasadíme semínko, přikryjeme hlínou aj.)
 • Výtvarné činnosti: vytvoření koláže kytičky (vytrhávání z barevných časopisů a nalepování na předkreslenou kytku).
 • Procvičení jemné motoriky: třídění semínek, luštěnin; porovnávání tvarů, velikostí, barev.
 • Děti si mohou společně s rodiči zasadit nějaké semínko.


Opakování písniček s jarní tematikou např. Travička zelená, Na jaře, Sluníčko, popojdi maličko.


A naučit se krátkou básničku s pohybovým doprovodem na závěr:

KYTIČKA

Maličká cibulka pod zemí, (dřep, ukazujeme na zem)
že hezká kytka je, dobře ví. (dřep upravujeme se)
Na jaře při prvním sluníčku (pomalu přecházíme do stoje)
vystrčí ven svoji hlavičku. (…až na špičky)
Pak stačí jen malá chvilička (pomalu přecházíme do stoje)
a venku je celá kytička. (… až na špičky)

 
Předškoláci si mohou procvičit geometrické tvary. Naučit se svou adresu a jména rodičů.Přejeme hodně zdraví a klidu.

Saša a Věrka

 

 

 Co nás čeká v březnu :

4.3. Středa – poslední plavání za účasti rodičů

5.3. Školní zralost připravenost ze ZŠ  v 15,15 h (Mgr. Hauzírek, Mgr. Fořtová, Mgr.    Bošanská)

10.3. Předškoláci návštěva 1. tříd ZŠ

17.3.  návštěva knihovny v Boleticích

Návštěva hopsária v Děčíně – dopravní výchova (datum bude upřesněn)

24.3. Cvičný poplach

26.3. Předškoláci s rodiči Pohádková cestička do ZŠ v 15,15 h

27.3. Dentální hygiena 9,15 h

31.3.  Velikonoční jarmark 12 – 16 hodin

Každé úterý kroužky

Každý den předškoláci MAXÍK


Když je jaro v plné kráse, když má zelenou,

na trávníku kluci hrají s míčem kopanou. 
     
      

BŘEZEN – Příroda se probouzí


Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

Tématické bloky :

Přišlo jaro, snížek taje
Příroda se probouzí
Hurá na zahradu
Všechno kveteCo nás čeká v únoru:

4.2. Kouzelník Waldini v 9,15 hodin

11.2. Třídní schůzky v 15,15 hodin

17.2. – 21.2. Masopustní týden

18.2. Masopustní průvod s rodiči od 15,15

18.2. Masopustní karneval s Tygříky

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách kromě 25.2.

Každou středu plavání kromě 26.2.

 

A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

 
ÚNOR : Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické celky:                                                                             

Budulínek
Červená Karkulka
Masopust
O veliké řepě                                                                       


Co nás čeká v lednu:

6.1. Oslava Tří králů

14.1. Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice – Interaktivní program „Nebojte se nemocnice“

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách

Soutěž ve stavění sněhuláků

Hod sněhovou koulí


LEDEN - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Tématické celky:

Tři králové
Hrajeme si na sněhu
Zdraví vítám
Mrzne, až praští                                                                        

 
Co nás čeká v prosinci:

3.12. Vystoupení v pečovatelském domě ve 12.15 hodin

3.12. Kroužky v jednotlivých třídách

4.12. 2. lekce plavání

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. SVÁŤOVO DIVIDLO v 9,30 hod. – pohádka Jak se slonovi splnil sen

10.12.  JARMARK 12,00 – 16,00 spojovací chodba

10.12. Kroužky v jednotlivých třídách

11.12. 3. lekce plavání

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY v 18 hodin před pavilonem Slůňátek

12.12. Vystoupení v ZŠ

13.12. Neseme dárky zvířátkům – DDM Boletice

17.12. VÁNOCE S RODIČI v 15,15 hodin


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

PROSINEC: Adventní čas

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematické bloky: 

Mikuláš
Vánoční stromeček
Těšíme se na Ježíška

 Co nás čeká v listopadu:

5.11. Učení se zvířátky – v případě vhodného počasí

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

6.11. Poslední návštěva solno – jodové jeskyně

12.11. 1. secvičná na zahradě MŠ (MŠ Májová a MŠ Borovského na vystoupení na Masarykově náměstí) – datum vystoupení bude upřesněn.

12.11. Návštěva v Mýdlárně Rubens

19.11. Fotografování dětí – Zima pan Poul

25.11. – 29.11. Adventní tvoření

27.11. 1. lekce plavání

29.11. Návštěva prvňáčku ze ZŠ BoleticeLISTOPAD – Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod

Tématické bloky :

Strašidelný týden
Péče o prostředí
Zvířátka se chystají na zimu
Barevený les
Adventní tvoření

 Co nás čeká v říjnu:

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

Každý čtvrtek -  Návštěva solné jeskyně

21.10. Podzimní keramické tvoření – DDM Boletice

Podle počasí – Hit flora a zoo koutek

25.10. Čarodějný karneval


ŘÍJEN – Barevný podzim

CÍL: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky :

Změny v přírodě
Ovoce a zelenina
Zvířata v lese
Přiletěl barevný drak
Co nás čeká v září:


Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

ZÁŘÍ: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která si stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat  a pomáhat mladším dětem.

 
Tématické bloky :

Naše školička
Kamarádi
Moje rodina
Podzim přichází


Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign