logotyp
Paní učitelky:
      Hana Kolaříková
      Michala Hornová

Asistent pedagoga:
     
 Marcela Reiterová

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Opičky, dětičky
mají rády písničky.
Rády kreslí, pracují,
s kamarády žertují.
Naše milé opičky,
to jsou chytré hlavičky.Rotační vzdělávací tematické koutky

Od školního roku 2022/2023 realizujeme 1x v týdně (každý čtvrtek, cca 20 minut  po svačince). Koutky probíhají na třídách i na zahradě

Tematické koutky nejsou alternací v předškolním vzdělávání, jsou naprosto v souladu s RVP PV, jejíž cílem je taktéž vést děti přirozeným individuálním tempem k samostatnosti, tvořivosti, připravit je především pro život, a to atraktivnější formou prožitku vedoucí k všestranné harmonické osobnosti dítěte.

Každá třída má vypracovaný celoroční plán se vzdělávacími cíli, kompetencemi, očekávanými výstupy shodné dle našeho ŠVP na základě ročních období, tradic, svátků a individuálních zvláštností a potřeb dětí.

Opičky - Dílnička

Koutek je zaměřen na polytechnickou výchovu.

Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Podporuje trénink manuální zručnosti, zdokonalování koordinace pohybu rukou, celého těla, děti trénují spolupráci zrakového vnímání a manuální činnosti, zlepšování jemné motoriky prostřednictvím používání různých nástrojů.

                                                            Školní rok 2023/2024

IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Pirátský poklad
-Sláva, nazdar výletu
-Ahoj školko
-Sluníčko se směje

Co nás čeká v červnu:

5. 6. vycházka do Hit Flory – Křešice

11. 6 Pirátský poklad

17. 6. Loučení s předškoláky – dopoledne s kamarády ve třídě, odpoledne od 15, 15 hodin s rodiči

20.6. Fotografování dětí v MŠ

Hodnocení za květen:

Svátek maminek jsme letos oslavili besídkou s písničkami a básničkami, děti maminkám předaly keramický tulipán a papírové srdíčko. Vyprávěli jsme si o městě, ve kterém bydlíme, o řece, která městem protéká, městské čtvrti, ve které žijeme. V rámci tematického celku jsme navštívili Zámeckou zahradu v Děčíně a Mariánskou louku, děti tak měly možnost seznámit se s naším městem. Koncem měsíce jsme oslavili MDD veselými soutěžemi na zahradě MŠ společně s rodiči, děti si za imaginární peníze mohly nakoupit v obchůdku nějaké drobnosti.

III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Maminko má, ty jsi zlato
-Tady bydlím
-Moji a moji blízcí
-Honzík, Pepík, Anička

Co nás čeká v květnu:

 -7.5. dopravní den (pro předškoláky)- pořádá DDM

 -14.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

 -23.5. Olympiáda MŠ (pro předškoláky)- pořádá DDM

 -23.5. Výlet do zámeckých zahrad + piknik na Mariánské louce

 -29. 5. 2024 Zahradní slavnost od 15,15 hod.

Hodnocení za duben:

Věnovali jsme se základním vědomostem a znalostem z oblasti dopravní výchovy, děti se učily poznávat dopravní prostředky dle způsobu jejich pohybu, učily se správné orientaci v dopravní situaci a dodržování zásad bezpečného pohybu v dopravní situaci. Seznámili jsme se s životem exotických zvířat, způsobem jejich obživy a místem jejich obydlí. Navštívili jsme ZOO v Děčíně. Poslední týden byl věnován Sletu čarodějnic. Seznámení s tradicemi a obyčeji. Na závěr jsme uspořádali Rej čarodějnic v maskách a veselými soutěžemi a hudbou a opékáním buřtů. Nejstarší předškoláci byli na návštěvě ve škole a ve třídě si mohly děti vyzkoušet „Cestičku se zvířátky“ – plnění školních úkolů. Z nemocnice k nám zavítal zdravotní bratr a povídal si s dětmi o jejich zdraví, úrazech, o bezpečném chování ke svému zdraví.

D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Hody, hody, doprovody
-Z cesty Aničko, jede autíčko
-Stůj, auto houká
-Za zvířátky do ZOO
-Slet čarodějnic

 Co nás čeká v únoru:

-Návštěva předškoláků v ZŠ

-Návštěva ZOO Děčín

-Slet čarodějnic

Hodnocení za březen:

V měsíci březnu zavítalo do třídy Opiček jaro. Děti se podílely na jarní výzdobě třídy, seznámily se s některými jarními květinami, domácími zvířátky a jejich mláďaty. V rámci Měsíce knihy si děti si školky donesly svou nejoblíbenější knihu a navštívili jsme Městskou knihovnu v Děčíně. V keramické dílně DDM jsme vyráběli dárek pro maminky. Zaseli jsme velikonoční osení a děti o něj pečovaly. Nezapomněli jsme ani na děti s Downovým syndromem – Ponožkový den. Také k nám přijel kouzelník se svým představením. A konečně jsme mohli využívat školkovou zahradu.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:

-Jaro klepe na dveře
-Jaro už je tu
-O koťátku, které zapomnělo mňoukat
-Broučci

Co nás čeká v březnu:

-14.3. Jarní keramické tvoření

-20.3. Návštěva městské knihovny

-21. 3. Ponožkový den

-26.3. Hledání velikonočního zajíce

Hodnocení za únor:

Měsíc únor se nesl v pohádkovém duchu. Věnovali jsme se pohádce O Koblížkovi, O budulínkovi a Perníkové chaloupce. Ve všech zmiňovaných pohádkách se vyskytuje moudro, které jsme zmínili a přenesli do běžného života. Pohádku O Koblížkovi jsme dramatizovali. Na závěr měsíce jsme uspořádali pohádkový karneval se soutěžemi.


II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci


Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-O Koblížkovi
-Perníková chaloupka
-Červená Karkulka
-Budulínek
-Pohádkový karneval

Co nás čeká v únoru:

-Návštěva HZS v Boleticích – 20. 2.

-Pečení masopustních koláčků – 19. 2.

-Pohádkový karneval – 29. 2.

-Masopust v MŠ Májová 20. 2.

Hodnocení za leden:

Na počátku ledna jsme oslavili Tři krále a rozloučili se tak s obdobím Vánočních svátků. Dále jsme se věnovali lidskému tělu a péči o ně. Věnovali jsme se rovněž zdravé výživě, správnému stolování. Děti si oblíbily hru „na lékaře“. Využili jsme sněhových podmínek k hodu a válení koulí na sněhuláka. Sněhu bylo poskrovnu a tak jsme si vypomohli papírovými koulemi.


L E D E N - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-Hlava, ramena…
-Když mě něco bolí
-Postavíme sněhuláka
-Koulovaná

Co nás čeká v lednu:

-5.1.2024 oslava tří králů

-výlet za zvířátky ke krmelci do lesa

-stavění sněhuláka- v případě podmínek nebo výroba papírového sněhuláka

-hod sněhovou nebo papírovou koulí

-péče o krmítka na školní zahradě

- 23.1. 2024 Třídní schůzka

Hodnocení za prosinec:

V prosinci jsme se věnovali adventním přípravám. Děti se zapojily do vánoční výzdoby třídy, ozdobily okna vánočními řetězy, vyrobily dekoraci na vánoční stoly, ozdobily vánoční stromeček. Společně s učitelkami připravily čertovskou čelenku na Mikulášskou nadílku a čelenku na vánoční besídku. Jedno odpoledne jsme se sešli společně s rodiči a vyráběli drobné předměty na vánoční jarmark. Napekli jsme cukroví a věnovali se vánočním zvykům a tradicím (krájení jablka, nakvetení barborky, jmelí, kapří šupiny, pouštění lodiček, házení střevícem). Dovršením vánočních příprav ve třídě bylo posezení s rodiči a nadělování dárků pod stromečkem, kterému předcházelo krátké vánoční vystoupení dětí. Všem přejeme prožití vánočních svátku v kruhu rodinném, klidu a pohodě.


P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:

-Mikulášská nadílka
-Čekání na vánoce
-Vánoční stromeček

Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

7.12. Vánoční muzeum- Dědečku vyprávěj

8. 12. Vánoční tradice – pečení lineckého cukroví – dopoledne

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

Společně s rodiči jsme se sešli jedno listopadové odpoledne na dlabání a zdobení dýní. Dopoledne jsme s dětmi uspořádali malování na dýně a strašidelné dopoledne plné soutěží a zábavy. Děti se učily rozlišovat stromy na listnaté a jehličnaté. Naučili jsme se některá volně žijící zvířata v lese, povídali jsme si o jejich potravě a bydlení. Největší radost měli všichni z dramatizace pohádek Budka v lese, Smolíček a Tři medvědi. Pomocí pohádek z lesa, které jsme i dramatizovali. Děti odnesly poznatek o osobní ochraně soukromí a respektování soukromí ostatních lidí.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-V lese
-Za zvířátky v lese
-Tři medvědi
-O Smolíčkovi

Co nás čeká v listopadu:

1.11. Strašidelné dopoledne

7.11. Vánoční keramické tvoření

13.11. Vánoční focení

Pouštění draka- dle počasí

Stezka skřítka Podzimníčka- při pobytu venku

Hodnocení za říjen:

V říjnu jsme si vyhlásili soutěž „Dračí slet“, do akce byli zapojení i rodiče. Děti si za dráčky odnesly diplom a odměnu. Také jsme připravili Dračí bojovku v době pobytu venku, děti plnily různé úkoly. Seznámili jsme se s charakteristickými znaky podzimu a jejich znalosti byly ověřeny v třídní hře. Děti se učily poznávat ovoce, zeleninu a upekly jablkový závin. Poslední říjnový týden patřil pohádce O veliké řepě. Děti pohádku dramatizovaly a řepu ochutnaly ve všech možných podobách – syrovou, vařenou, sladkokyselou i šťávu. Jedno říjnové odpoledne jsme si s rodiči a dětmi užili dýhování  - dlabání a zdobení dýní.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-Podzim hýří barvami
-Dráčci
-O veliké řepě
-Ovoce a zelenina

Co nás čeká v říjnu:

-Dračí slet – zapojení rodičů do výroby draka – bude sloužit k výzdobě interiéru třídy

-Vyrábění z přírodnin – zapojení rodičů  - přinesené výrobky budou vystavené v šatně

-Pouštění draka – v době pobytu venku za příznivého počasí

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-10.10.- Dračí stezka

-24.10. Celoškolková akce s rodiči- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:

V září jsme přivítali mezi sebou nové kamarády, každý z dětí si odnesl domů nafukovací balónek. Adaptace dětí probíhala vcelku bez potíží, občasné slzičky se podařilo zvládnout. Děti si zvykají na nové kamarády, nová pravidla a prostředí. Všichni si již poznají svou značku, místo v šatně, u stolečku, svou postýlku. Také víme, co nás v průběhu dne ve školce čeká.


Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
-Moji noví kamarádi
-Ve školce
-S čím si hraji
-Od rána do večera

Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka 

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign