logotyp

SEDMIKRÁSKY

Paní učitelky:

    Petra Zárubová
    Bc. Kateřina Řadová
       Mgr. Iveta Mácová

Asistent pedagoga:

      Zdeňka Břízová
Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 321 - třída Sedmikrásek,Motto:
Sedmikrásky, malé lásky, namalují vám obrázky,
             pověsí je na provázky, protože jsou malované z lásky.


Naše třída poskytuje vzdělávání pro děti zpravidla od 2-3 let, případně starší děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Prostředí je přizpůsobené dvouletým dětem. Poskytujeme dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zárověń bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. Hygienické a materiální podmínky jsou uzpůsobené pro věkovou kategorii 2-3 roky. Vzdělávání je postaveno na chápajícím a láskyplném přístupu dospělých k dětem. Režimové momenty jsou shodné s ostatními třídami, avšak bereme na zřetel, že je potřeba nejmenším dětem zajistit dostatek času zejména v oblasti základních hygienických a stravovacích návyků, sebeobsluhy a potřeby odpočinku dle individuálních potřeb každého dítěte. 

Školní rok 2023-2024

4. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu, někde u vody.

Je nám dobře na světě (červen)

Podtémata: Hurá, máme svátek!

                     Za zvířátky do ZOO

                     Vítáme léto

 

Cíl: rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Oslavujeme MDD. Podporujeme přirozenou snahu dítěte k pohybu. Rozšiřujeme slovní zásobu. Rozvíjíme pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle. Prohlubujeme osvojení pravidel chování dětí v kolektivu. Prohlubujeme citové vztahy k dospělým i dětem. Vedeme děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách. Podporujeme rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým.

Píseň: Pět minut v Africe, pohybové tanečky- Míša Růžičková, Štístko a Poupěnka

Akce na měsíc červen:

5.6. Den Dětí v MŠ
13.6. Vystoupení na loučení s předškoláky
18.6. Výlet HitFlora
21.6. třídní schůzky
Individuální výlety po okolí


3. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

3.3. Já a moje rodina (květen)

Podtémata:  Maminko, mámo, já tě mám rád

                    Kdo je moje miminko?

 

Cíl: vcítění se a empatie k druhým

Prohlubujeme kladné vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Připravujeme se na oslavu Dne matek. Rozvíjíme pochopení, že každý má ve společnosti, v rodině, ve třídě, v herní skupině, svou roli, své místo. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství druhých lidí. Posilujeme sebedůvěru. Vedeme děti k přiměřené opatrnosti. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Uvědomujeme si důležitost lidské práce.

Básně a písně: Maminka; Dárek; Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte

Akce na měsíc květen:
Den pro maminku – besídka 13.5.
Den hasičů – návštěva u hasičů v Boleticích
Individuální pohovory s rodiči dětí
Hudebně-pohybový kroužek


3.2. Život kolem nás ( duben )

Podtémata: Čím jezdíme
                    Země, zemička
                   Čáry, máry, podkočáry

 Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám                

 

S dětmi si budeme vyprávět o zážitcích z Velikonoc, o času stráveném v okruhu blízkých, jaké tradice doma dodržovaly. Budeme rozvíjet orientaci v prostoru a elementární časové pojmy. Vyjadřujeme své prožitky. Prohlubujeme poznávání světa lidí, přírody, hmyzu, rostlin, zvířat. Těšíme se z hezkých a příjemných zážitků. Upevňujeme kamarádské vztahy.

Básně a písně: Kola autobusu, Tú tú tú, Auta, Semafor, Naše země kulatá je, Pět ježibab

Akce na měsíc duben:

- Den v modrém (2. 4. 2024) – podpora PAS
- Čarodějný rej 26. 4. 2024
- Hudebně-pohybový kroužek
- Individuální pohovory s rodiči dětí

 

3.1. Příroda se probouzí ( březen )

Podtémata: Jak se budí sedmikrásky
                     Na louce
                     Těšíme se na Velikonoce

Cíl: rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání                

 

S dětmi si budeme všímat změn v přírodě, spojených s příchodem jara, s rozmanitostí přírody. Seznámíme děti se světem rostlin, zvířat. Uvědomíme si sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Budeme posilovat radost z objevování. Děti budou rozvíjet své komunikační dovednosti a budou si upevňovat kulturně společenské návyky. Budeme rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnosti.


Básně a písně: Travička zelená, Vyšlo slunce, Ospalá sněženka, Beruška, Hody hody

Akce na měsíc březen:

- Ponožkový den (21. 3. 2024) – podpora Downova syndromu
- Vítání jara – jarní úklid školní zahrady ve spolupráci s rodiči
- Hudebně-pohybový kroužek
- Individuální pohovory s rodiči dětí
2. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

2.3. Svět je samá pohádka ( únor )


Podtémata:  Až já budu velká/ý
                     Těšíme se na karneval
                     Svět je plný pohádek 

Cíl:
 rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Rozvíjíme užívání smyslů. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvíjíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci, která není dítěti příjemná, umět odmítnout.Básně a písně: Pekař peče housky, Až já budu velká, Pec nám spadla, Popelář, Hasiči

Akce na měsíc únor:

- Karneval v MŠ – dětský maškarní rej
- Přípravy na masopustní průvod s rodiči
- Masopustní maškarní průvod – s rodiči, společné hody a zpěv (13. 2. 2024)
- Solná jeskyně – dle situace
- Hudebně-pohybový kroužek
- Individuální pohovory s rodiči dětí2.2. Zima, zima, zimička ( leden )

Podtémata:  Sněží, sněží, mráz kolem běží
                     Zvířátka a ptáci v zimě
                     Zimní mini olympiáda 

Cíl: 
vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům. Vedeme děti k poznání, jak zimu využíváme k zábavě a upevnění zdraví. Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady bezpečného chování při zimních sportech.

Básně a písně: Sněží, Bude zima, bude mráz, Sněhulák

Akce na měsíc leden:
- Staráme se o ptáčky v zimě
- Třídní schůzky s rodiči
- Hudebně-pohybový kroužek


2.1. Adventní čas ( prosinec)

Podtémata:  Peklo, peklo, peklíčko
                     Zvyky a tradice
                     Kouzelné Vánoce

Cíl:
přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tento čas je o upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvíjíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.

Básně a písně: Sněží, My se čerta nebojíme, Leze, leze z pekla čert, Vánoční stromeček
Akce na měsíc prosinec:

- Divadelní představení- Vánoční pohádka- Divadlo Okýnko 5.12.2023
- Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Boletice nad Labem
- Česko zpívá koledy
- Vánoční nadílka 13.12.2023

1. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.


1.3. Podzimní les ( listopad)

Podtémata: Hlava, ramena...
                    Ve zdravém těle, zdravý duch
                    Vlaštovičko, leť
                    Hledáme pelíšek

Cíl: 
všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory, apod.

Básně a písničky: Zajíček v  své jamce, Starý medvěd, Dvě veverky

Akce na měsíc listopad: 

- Uzamykání školní zahrady
- Hudebně-pohybový kroužek
- Ukázka plazů

1.2. Barevný podzim

Podtémata: Šel zahradník do zahrady
                    Podzimní malování
                    V lese

Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory, apod.


Básně a říkadla: Šel zahradník do zahrady, Šel medvídek do školky, Brambora, Cib, cib, cibulenka


Akce na měsíc říjen: 


- Zahájení 6. ročníku Drakiády ( podzimní tvořivé aktivity s rodiči- výstava draků ve vestibulu MŠ nebo ve třídách, spolupráce při výrobě s rodiči)
- 9.10. Divadelní představení Mrkvomen- Divadlo Krabice
- 31.10. Halloween a dýňování s rodiči
- Zahájení zájmového hudebně pohybového kroužku 1x za 14 dní v úterý1.1. První poznání ( září)


Podtémata: Hurá, školka volá!
                    Co děláme celý den?

Cíl: uvědomit si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat

V těchto dnech se zaměříme hlavně na adaptaci dětí na prostředí MŠ, ve kterém budou děti trávit nově čas, s personálem, který se o ně bude starat. Budeme se postupně seznamovat a vytvářet pravidla třídy a postupně je upevňovat.

Básně a říkadla s pohybem: VELKÉ KOLO UDĚLÁME, KOLO KOLO MLÝNSKÝ, DOBRÝ DEN, RÁNO, ŽÁBA, BRAMBORA

Akce na měsíc září:

- Balónkové přivítání 

Výroba přáníček pro seniory ( Mezinárodní den seniorů 1.10.2022)Školní rok 2022-2023

 

4. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu, někde u vody.

Je nám dobře na světě (červen)

Podtémata: Hurá, máme svátek!

                     Za zvířátky do ZOO

                     Vítáme léto


Cíl:
rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Oslavujeme MDD. Podporujeme přirozenou snahu dítěte k pohybu. Rozšiřujeme slovní zásobu. Rozvíjíme pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle. Prohlubujeme osvojení pravidel chování dětí v kolektivu. Prohlubujeme citové vztahy k dospělým i dětem. Vedeme děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách. Podporujeme rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým.

Píseň: Pět minut v Africe, pohybové tanečky- Míša Růžičková, Štístko a Poupěnka

Akce na měsíc červen:

1.6.2023 Den Dětí v MŠ
12.6.2023 třídní schůzky
Individuální výlety po okolí
Hudebně pohybový kroužek3. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Já a moje rodina (květen)

Podtémata:  Maminko, mámo, já tě mám rád

                      Kdo je moje miminko?

                       

Cíl: vcítění se a empatie k druhým

Prohlubujeme kladné vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Připravujeme se na oslavu Dne matek. Rozvíjíme pochopení, že každý má ve společnosti, v rodině, ve třídě, v herní skupině, svou roli, své místo. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství druhých lidí. Posilujeme sebedůvěru. Vedeme děti k přiměřené opatrnosti. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Uvědomujeme si důležitost lidské práce.

Básně a písně: Maminka; Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte

Akce na měsíc duben:
Den pro maminku – besídka 15.5.
Den hasičů – návštěva u hasičů v Boleticích
BOZP nácvik evakuace, poplach + ukázka pomůcek od hasičů 23.5.
Individuální pohovory s rodiči dětí
Hudebně-pohybový kroužekŽivot kolem nás ( duben )

Podtémata: Těšíme se na velikonoce
                     
Země, zemička
                     Čáry, máry, pod kočáry

 

Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

S dětmi si budeme vyprávět o zážitcích z Velikonoc, o času stráveném v okruhu blízkých, jaké tradice doma dodržovaly. Budeme rozvíjet orientaci v prostoru a elementární časové pojmy. Vyjadřujeme své prožitky. Prohlubujeme poznávání přírody, hmyzu, rostlin, zvířat. Těšíme se z hezkých a příjemných zážitků. Upevňujeme kamarádské vztahy.

Básně a písně: Hody, hody, doprovody; Zajíček v své jamce; Dárek; Pět ježibab 

Akce na měsíc duben:
- Divadlo okýnko - Jak se Zirkona učila čarovat
- Čarodějný rej 26.4.2023
Individuální pohovory s rodiči dětí
Hudebně-pohybový kroužek 

 

Příroda se probouzí ( březen )

Podtémata: Jak se budí sedmikrásky
                     
Na louce
                     Vítáme sluníčko

Cíl: rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

S dětmi si budeme všímat změn v přírodě, spojených s příchodem jara, s rozmanitostí přírody. Seznámíme děti se světem rostlin, zvířat. Uvědomíme si sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Budeme posilovat radost z objevování. Děti budou rozvíjet své komunikační dovednosti a budou si upevňovat kulturně společenské návyky. Budeme rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnosti.

Básně a písně: Na jaře, Sněženka, Beruška, Polámal se mraveneček, Beruško, dej mi jednu tečku, Na políčku v jetelíčku

Akce na měsíc březen:
- Ponožkový den 21.3.2023
- Vítání jara - jarní úklid školní zahrady ve spolupráci s rodiči 24.3.2023
- Individuální pohovory s rodiči dětí
- Hudebně-pohybový kroužek 


2. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.


2.3 Svět je samá pohádka (únor)

Podtémata: Svět je plný pohádek
                     Až já budu velká/ý
                     Těšíme se na karneval

Cíl: 
rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Rozvíjíme užívání smyslů. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvíjíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci, která není dítěti příjemná, umět odmítnout.

Básně a písně: Princeznička na bále, O Budulínkovi (Štístko a poupěnka)

Akce na měsíc leden:
Karneval v MŠ: 17.2.2023 - dětský maškarní rej
Masopustní maškarní průvod: 21.2.2023 - vynášení Morany s rodiči (společné hody a zpěv)
Hudebně pohybový kroužek: pokračování odpoledního kroužku

2.2 Zima, zima, zimička (leden)

Podtémata: Sněží, sněží, mráz kolem běží
                     Zvířátka a ptáci v zimě
                     Zimní mini olympiáda

Cíl: 
vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům. Vedeme děti k poznání, jak zimu využíváme k zábavě a upevnění zdraví. Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady bezpečného chování při zimních sportech.

Básně a písně: Sněží, sněží, mráz kolem běží, Bude zima, bude mráz, Dvě veverky

Akce na měsíc leden:
- Třídní schůzky: 16.1.2023 informativní schůzky pro rodiče
- Dentální hygiena: 20.1.2023
- Vyšetření očí: 30.1.2023
- Hudebně pohybový kroužek: pokračování odpoledního kroužku


2.1 Adventní čas ( prosinec )


Podtémata: Peklo, peklo, peklíčko
                     Zvyky a tradice
                    Kouzelné Vánoce

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tento čas je o upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvíjíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.

Básně a písně: Dupy, dupy, dupáníčko, Vánoční stromeček, Štědrej večer

Akce na měsíc prosinec:
- Vánoční jarmark 1.a 2.12.2022- vánoční trh ve vestibulu MŠ Májová
- Vánoční besídka 14.12.2022- vystoupení pro rodiče ve třídě Sedmikrásek


1. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

1.3 Podzimní les ( listopad )


Podtémata: Hlava, ramena..
                  Ve zdravém těle, zdravý duch
                  Vlaštovičko, leť
                  Hledáme pelíšek

Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.

Seznamujeme děti s ekosystémem lesa, zvířaty, rostlinami. Probouzíme zájem o péči o své zdraví a zájem o zvířata v přírodě. Podněcujeme děti k reprodukci krátkých říkanek, pohádek, písniček. Osvojujeme si poznatky o těle.

Básně a písně: Starý medvěd vzdychá, Vlaštovičko, leť, Adámku, náš, Dvě veverky

Akce na měsíc litopad:
- Halloweenský karneval 4.11.2022- rej masek
- Vánoční focení 14.11.2022
- Uzamykání zahrad 25.11.2022- pomoc při zazimování zahrady MŠ ve spolupráci s rodiči- AKCE ZRUŠENA

1.2 Barevný podzim ( říjen )

Podtémata: Šel zahradník do zahrady

                    Podzimní malování
                    V lese

Cíl: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti

Podporujeme vztah dětí k přírodě. Osvojujeme si poznatky o přírodě. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu a objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročními obdobími a změnami počasí a s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí ( oblékání, strava), jak se zvířata připravují na zimu.

Básně a písně: Šel zahradník do zahrady, Foukej, foukej, větříčku, Ovoce a zelenina, Ježek

Akce na měsíc říjen:
- Zahájení 5. ročníku Drakiády- Podzimní tvořivé aktivity s rodiči (Výstava DRAKŮ ve vstupním vestibulu MŠ nebo třídách.), spolupráce při výrobě s rodiči.
- Divadelní představení- Kde je ten ježek? -Divadlo Krabice 5. 10. 2022 (MŠ Májová – od 9.30hod)
- Zahájení zájmového hudebně-pohybového kroužku3.1. Příroda se probouzí (březen)
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign