logotyp

SLUNÍČKA


Paní učitelky:

      Bc. Miloslava Lánová
      Vanda Šulhánková

Asistent pedagoga:
   
  Eva Svobodová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 322 - třída Sluníčka.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.

 Motto: 
Kde je radost, tam je smích.
Školní rok 2020/2021

 

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dávají smysl našim dnům.
Láskyplný rok 2021 přejí Vanda, Míla a Evička
 

 Co nás čeká v lednu:

Pokud budou vhodné podmínky – COVID 19
(rodiče budou postupně informovány)
Vizus kontrola očí v MŠ 
Třídní schůzky - individuálně
Doktora se nebojíme
Pomáháme ptáčkům

LEDEN

Tematické bloky:
My tři králové
Zvířátka v zimně – Pomáháme ptáčkům
Zvířátka v zimně
Sportujeme v zimě - Zimní radovánky
Moje tělo - Bacilů se nebojíme

Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.
Téma: Zima, zima, zimička

Podtéma: Zvířátka v zimně – Pomáháme ptáčkům
Nabídka činností pro období:
 11. - 15. 1. 2021

cílem je:
Vést děti k poznání, jak zimu využívat nejen k zábavě, ale i k upevnění zdraví.
Porozumění zásadám ochrany a pomoci ptákům v zimním období.
Osvojení či upevnění vědomostí a dovedností nezbytných pro správnou pomoc ptákům v zimě (složení a výběr potravy, péče o krmítko)
Utváření aktivního soucitu k živým tvorům.
Předškoláci – upevňování znalostí, příprava na vstup do školy.

Inspirace pro rodiče nejen předškoláků:
- Povídejte si s dětmi o dění venku - jak můžeme pomáhat ptáčkům a zvížátkum v zimním období.
- Říkejte si: jakým písmenem začíná slovo...... znáš jiné slovo které začíná stejným písmenem?
- Procvičujte počítání všeho co vás napadne (skleniček, hrníčků, hraček atd.).
- Připomínejte si dny v týdnů - co je dneska za den?
- Trénujte provlékání tkaniček a zavazování tkaniček.
- Řekni jak se menuješ a kde bydlíš.
- Puste si pohádku a povidejte si o čem byla.

Rodiče si mohou pro své děti ve třídě vyzvednout pracovní listy.

Podtéma: My tři králové jdeme k Vám
Nabídka činností pro období:
4. - 8. 1. 2021
Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Vedení rozhovoru (rozšiřování slovní zásoby)
Tři králové – rozhovor o legendě + objasnění pojmů: zlato, myrha, kadidlo, hvězda
Popis králů
vysvětlení historie tradice svátku Tří králů
vysvětlení pojmů - tradice, koleda, pranostika.
rozlišení počátečních písmen mudrců K+ M + B, přiřazování křestní jmen dětí, která začínají na shodnou hlásku

Výtvarná – tvořivá chvilka
královské koruny z papíru - dle fantazie dětí, např. vytrhávání barevných kousků papíru, zdobení mačkaným papírem, barvami, pastelkami atd.

Budeme se učit písničku „My tři králové jdeme k Vám“
Písničku si můžete poslechnout a naučit se ji:
My tři králové jdeme k vám.. - YouTube

 My tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně osedlali.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Hrdě se k tomu hned přiznám,
že já jsem mouřenínský král.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!

Pracovní list:
Koruna https://cz.pinterest.com/pin/762375043146489399/
Tři králové  https://cz.pinterest.com/pin/3025924735879298/Integrovaný blok - A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.
Tematický blok: Adventní čas
Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

V tomto bloku se děti seznamují se zimou jako ročním obdobím, sledují změny počasí, poznávají zimní sporty, pečují o zdraví v zimním období. Poznávají své tělo, některé jeho funkce a seznamují se správnou životosprávou. Pravidelně pečují o volně žijící zvířata a ptactvo. Zaměřujeme se na předvánoční tradice – Mikulášská nadílka, narození Ježíška, Vánoce -  kouzelný čas adventu, vysvětlujeme dětem jejich původ a význam. Učíme je utvářet si hezké vztahy mezi sebou i k dospělým, potřebu dělat radost druhým a učíme se prožívat spontánní radost a veselí. V novém roce si děti opět procvičí časová období a budou se věnovat pohádkám, knihám a práci s nimi. V této době se začneme více zaměřovat na přípravu předškolních dětí na školu, kterou také navštívíme. Dále se budeme věnovat různým povoláním a chystáním dětského karnevalu.

Prosinec – Podtémata

Peklo, peklo, peklíčko - rozvoj tvořivosti, procvičování paměti (procvičování  vánočního pásma), rozvoj pohybových dovedností

Adventní čas – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE - kouzelný čas adventu - rozvoj a kultivace mravního i estetického cítění a prožívání, rozvoj slovní zásoby – vyjádřit své pocity a dojmy
Vánoce přicházejí - COPK JE TO POD STROMEČKEM – vytváření prosociálních postojů – projev radosti z objevování, tolerance, cítění

30.11. - 4.12.2020

Něco málo pro děti, které nemohou z důvodu Covid -19 navštěvovat MŠ

Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí
Odkazy:
Chaloupka na vršku - Jak to bylo na Mikuláše
https://www.youtube.com/watch?v=Z-c_oyCKJLQ
Chaloupka na vršku - Jak byla po Vánocích svatba
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-na

Pracovní list:
https://cz.pinterest.com/pin/10696117854484599/
Veselá chaloupka – Mikulášské úkoly
https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/mikulasske-ukoly-155/

LISTOPAD

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů.

Tematický blok: Podzimní les

Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s enviromentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory.
Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro přírodu, člověka a jeho zdraví.
Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit problémy a úkoly, rozvíjet kreativní myšlení, fantazie, podporovat dětskou tvořivost.

Týdenní bloky:

 •  Halloween – duchové strašidýlka
 •  Svatý Martin
 •  Halí belí zvířátka, chystejte si doupátka – podzim v lese
 •  Kouzlný les


Akce:

- 5.11. fotografování dětí, bez přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách
-30.11. od 10h program se zvířátky - Myslivec a les
- ukončení drakiády, vyhodnocení

- z důvodu Covid-19 se nekonají akce mimo MŠ

V měsíci říjnu ve třídě proběhl „Barevný týden“ děti si procvičily barvičky zároveň si zopakovaly co patří do ovoce a zeleniny. Opakovaly básničky, písničky, povídaly si o tom, jaké máme roční období, jak se od sebe liší, o počasí…
Děti sbíraly a pracovaly s přírodninami, dlabaly dýně. Několik dětí  se zapojilo do Drakiády a přineslo z domova svého dráčka. Z důvodu Covid -19 a právě probíhajících prodloužených prázdnin se týdenní Halloweenský blok přesunul na další týden.


23.11.- 27.11.2020
„Kouzelný les aneb les plný zvířátek“ 

Cíle a záměry:
Dítě a jeho tělo: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Dítě a jeho psychika: Vytvářet základy pro práci s informacemi
Dítě a ten druhý: Rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností, verbálních a neverbálních
Dítě a společnost: rozvoj prosociálních vztahů
Dítě a svět: Pozorování přírodních jevů a objektů v okolí dítěte a následné rozhovory

 Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.

Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro přírodu, člověka a jeho zdraví, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.
Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit problémy a úkoly, rozvíjet kreativní myšlení, fantazie, podporovat dětskou tvořivost.

Básnička:

V lese je krásně,
jehličí voní, příroda prosí:
„Nebuďte sloni!“
My sloni nejsme,
půjdeme tiše.
Co les nám dává,
my chceme slyšet.

DECHOVÁ CVIČENÍ
Když v noci spíme, ležíme a dýcháme. Děti si lehnou na podložku, dají si ruku na bříško a vnímají, jak se jim ruka zvedá a klesá při nádechu a výdechu.

Procvičme si počítání
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pocitani-do-5


Videa: Milošova lesní školka
Prase divoké
https://www.facebook.com/Pochobradsky.ODS/videos/milo%C5%A1ova-lesn%C3%AD-%C5%A1kolka-23-d%C3%ADl-prase-divok%C3%A9/512661572275952/

Co do lesa nepatří
https://www.facebook.com/Pochobradsky.ODS/videos/522418661300243/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


 16.11.- 20.11.2020

Cíl: Hlavním cílem v tomto období bude seznámení se se zvířatky z lesa. Budeme se učit jejich příbytky, kdo jak žije, kde je najdeme, kdo se jak zazimovává, kdo z nich se stěhuje nebo kde a jak zvířátka přezimují. Dalším cílem bude vytvářet kladný vztah ke zvířatům, péče o ně a  rozvoj empatie a citlivosti ke zvířatům.

Říkanka:
Halí, belí, zvířátka, chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené, černý vítr mraky žene.
Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát.

POVÍDÁNÍ O LESE
Veverky bydlí v lese a my si na les zahrajeme.
Jsme malá semínka, děti „poletují“, vítr je rozfouká po lese, spadnou na zem, déšť je zalévá, sluníčko zahřeje, semínkům v lese dobře je. Začnou růst-velmi pomalý pohyb, až je z každého semínka velký a silný strom.
Děti se postaví jako stromy, vzpažíme. Otáčíme se vpravo a vlevo.

ŘíkadloSTOJÍ, STOJÍ STROMEČKY   / otáčíme se vpravo a vlevo/
               MAJÍ PĚKNÉ VĚTVIČKY     / pohladíme si paže od prstů až k rameni/
               NA NICH LISTY JEHLIČÍ,   /pohybem prstů naznačíme padání listí/
               AŤ TU NIKDO NEKŘIČÍ.     /prst dáme na ústa

 

Dechové cvičení:
V lese je spousta vůní, hluboký nádech nosem, bez zvedání ramen a pomalý výdech ústy-něco krásně voní – áááá, zavoláme do lesa HALÓÓÓ, foukáme si do dlaní.

Artikulační cvičení:
V lese uslyšíme spoustu zvuků datel ťuká-ťuk-ťuk, hlasů zvířat-sova-hů-hů, kukačka- kuku-kuku, ptáci-čim,čim,medvěd- brum-brum

Pracovní list:
https://cz.pinterest.com/pin/454933999862749122/


 9.11.- 13.11.2020

Na Svatého Martina, dobrá bude peřina
Cíl: Vnímání změn počasí v souvislosti se změnou ročního období, charakterizování změn v přírodě vlivem počasí, přiblížit dětem lidovou pranostiku, seznámit se s některými zásadami ochrany životního prostředí.

Říkanka:
Na svatého Martina
kouřívá se z komína.
Zima je, zima je,
koho plášť ukryje.
                (Renata Špačková)

 

Povídejte si doma o tom, jak se mění počasí, co sebou přináší zima. Jak se člověk připravuje na zimu a jak se připravují zvířátka.

Dechové cvičení:
Vezměte si peříčka nebo proužek krepového papíru a zkuste foukat tak, aby vám nespadlo peříčko nebo krepový proužek papíru na zem.

Předškolní příprava: pracovní listy si můžete vyzvednout u paní učitelky nebo se můžete podívat a zkusit vypracovat pracovní list s Hankou Rybářovou viz odkaz níže.
Pracovní podzimní listy s Hankou Rybářovou
https://e-predskolaci.cz/2020/10/23/e-book-zdarma-podzimni-sesit-pro-deti-a-jejich-rodice/

2.11.-6.11.2020
Oslavte s námi Halloweena a pokud budete moci, pošlete nám fotografii nebo obrázek. Usmívající se
Nejprve si protáhneme tělo a pak se pustíme na nějaké úkoly

 Rozcvička s duchem

Nevídáno, neslýcháno,                 (stoj + ruce v bok  hlava „NE“)
Duch tu cvičí každé ráno,             (stoj + ruce v bok + šeptáme)
nejdřív nohy protahuje,                (protahujeme nohy)
potom ještě dřepy dělá,                (dřepy)
on je pilný, jako včela.                  (stoj + hlava „Ano“) 

Potom leze po žebříku,                 (napodobujeme lezení po žebříku)
natahuje elektriku,                       (rozkročmo a předáváme váhu z jedné nohy na druhou + ruce rozpažené)
jde mu to?                                     
Nejde to,                                       (rukama ukazujeme „Ne“)         
nechá on to na přes rok.                 (mávneme dopředu pravou – levou rukou) 

 Chytání duchů            (rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a soutěživosti, dodržování herních pravidel)

https://cz.pinterest.com/pin/540361655292081577/

Vyrobíme si několik duchů různě velikých - na papír si nakreslíme několik duchů duchů a poté je vystřihneme, na každého ducha připevníme kancelářskou kovovou sponku, pak si vyrobíme prut – vezmeme si tyčku nebo klacík, přivážeme na něj provázek a nakonec provázku přiděláme magnet (s pomocí rodičů určitě vše zvládnete).
Duchy si rozhodíme po podlaze a můžete s pomocí prutu chytat. Když budete mít dva pruty, můžete mezi sebou soutěžit, kdo jich nasbírá více.

 

Tref ducha                          (hrubá motorika – hod papírovou koulí, soustředěnost)
Máte doma papírové kelímky (nejlépe bílé) nebo prázdné plechovky? Stačí namalovat bílou barvou a černým fixem oči a pusu. Pak je vyskládat do pyramidy a už jenom stačí se trefit papírovou koulí.

 Počítání s duchy
Máme vystříháno dostatek duchů a netopýrů, na deset kartiček si uděláme větší tečky od 1 do 10 (rodiče nám mohou napsat i číslice). Kartičky zamícháme a postupně vyrovnáváme na stůl, tak aby nebylo vidět kolik teček je na nich namalováno. Nakonec postupně otáčíme karty a pokládáme duchy - netopýry podle počtu teček.

Nakonec můžeme porovnávat, kde je více x meně, malý x velký

Básnička pro tento týden:

STRAŠÁK

Straší strašák na zápraží,
chtěl by strašit dál.
Jen vykročil na dvoreček,
strašlivě se bál.

Společně slabikujte – vytleskávání slabik a řekněte si, kolikrát jste tleskly.
Bubák, strašák, dýně, netopýr, elixír, kočka, kouzelník, čaroděj, myš…..

Logopedické cvičení inspirované Halloweenam
Duchové a čarodějnice straší lidi a vydávají různé zvuky, strašidelné nebo veselé. Zkusíme si takovéto zvuky napodobit. Např: chaha, chichi, chrr, chrc, hůů,  poté děti vymýšlí zvuky a napodobujeme. Pokusíme se vydávat zvuky radostné, smutné, strašidelné, vystrašené…

Na konec: Společně si zazpívejme a zatancujte (Máte klobouk nebo kostým? Rychle obléknout! J)

Míša Růžičková - Strašidla (Cvičíme s Míšou 6)
https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
Míša Růžičková - Bubáci a Brouci (Minidisko Cvičíme s Míšou 8)
https://www.youtube.com/watch?v=zNt2Z1t_GtA
Písnička z pohádky „Ať žijé duchové“ – V naší ruině straší
https://www.youtube.com/watch?v=DSFyAFedfgM
Zavolejte stráže!
https://www.youtube.com/watch?v=yV2SsXqX4Js


ŘÍJEN

Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. V tomto ročním období mohou náladu dítěte ovlivňovat i neustálé změny počasí, které jsou pro tuto dobu typické. Děti se blíže seznámí s měnící se přírodou pomocí všech smyslů. Zrakem pozorujeme barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem poznáváme zpěv ptáků, šelest vánku a větru v korunách stromů a trávě. Hmatem se seznamujeme s povrchem listů, kůrou stromů, trávou, mechem. Čich nám prozradí, jestli jsme v lese, na louce, či na poli, zda v ruce držíme houbu anebo jablíčko. A konečně chuť nám napoví o druhu čerstvě utrženého ovoce, zeleniny.

 

A co ještě patří k podzimu? No přece pouštění draka? Podzim je opravdu nádherné roční období.

Integrovaný blokNa podzim, když padá listí z lip a javorů, pání draci dívají se lidem do dvorů

Tématický blok : Barevný podzim

      seznámit děti prostřednictvím různorodých činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období,
      pozorování měnící se přírody, uvědomění si zákonitostí přírody,
      seznámení s novými výtvarnými a pracovními technikami, využití fantazie, dbáme na čistotu práce.

Týdenní bloky:

- Co se nám to urodilo na zahrádce
- Není drak jako drak
- Podzim hýří barvami - Barevný týden
- Duchové a strašidýlka


ZÁŘÍ 

Vážení rodiče a milé děti,

v úterý 1.9.2020 začíná nový školní rok. Moc se na Vás těšíme a přejeme si, aby byl  letošní školní rok pro všechny plný radosti a nových zážitků.

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů

Tématický blok: První poznání

CÍL:  uvědomovat si, že jsme součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílet se na nich a učit se je dodržovat a pomáhat mladším dětem.

Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Týdenní
bloky:

 • Vítáme nové kamarády
 • Co děláme celý den
 • Hurá, vláčkem po školce
 • Moje oblíbená hračka

Tento měsíční blok je zahajovací a zaměřujeme se v něm na nově příchozí děti, jejich adaptaci na nové prostředí, zvládat odloučení od rodiny, být aktivní bez jejich opory. Děti se seznamují s novými kamarády, učitelkami, provozními zaměstnanci. Učí se poznávat a bezpečně se orientovat v prostředí naší mateřské školy.


 

Uvítací den
 
Zdravíme všechny děti a rodiče ze Sluníček,

jelikož nemůžeme momentálně trávit společně svůj čas ve školce, budeme s Vámi alespoň v kontaktu na dálku. Pokusíme se Vám každý týden poslat několik námětů a aktivit pro vaše společné hraní a tvoření s dětmi. Věříme, že se brzy všichni ve zdraví shledáme a budeme si opět společně vyprávět, hrát a užívat si legraci. Mezi tím, než se opět otevře mateřská škola, nám udělá velkou radost, když nám pošlete alespoň vyfocené obrázky nebo fotografie jak si společně s rodiči hrajete, nebo řešíte nějaký ten úkol pro pobavení. Vaše snažení rády zveřejníme na našich webových stránkách ve fotogalerii.

Moc se na Vás těšíme. Míla, Zdenička a Evička

Email: slunicka@msboletice.cz nebo WhatsApp: 775 861 779
 

ZVÍŘECÍ rodinka (18.5. – 22.5.) 

 

Tento týden se zaměříme na rodinu zvířecí, vytváření základů pro práci s informacemi.

Záměr:

 – naučit děti domácí zvířata, a aby znaly i názvy opačného pohlaví těchto zvířat a jejich mláďat.

 – seznámit se správnými postoji v chování vůči zvířatům, navázat k nim kladné vztahy, aby se jich nebály a pochopily, že jsou v mnohém užitečná.

Rozcvička:

Kočičí rozcvička

Naše kočka strakatá,
ta má hezká koťata.
Ráno vstanou z pelíšku,
protáhnou se trošičku.
Kočka s nimi procvičí,
všechny cviky kočičí.

V zahradě pak pod jabloní,
za ocáskem se tam honí.
To koťata nebaví,
tak si lehnou do trávy.

Básnička pro tento týden:
Naše kočka strakatá

Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé
a to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.

Návrhy činností

 • Prohlížejte si knížky a encyklopedie a nacházejte zvířátka
 • Povídejte si o tom, kde bydlí zvířátka (na statku v lese, u vody)
 • Vyprávějte si, popisujte, jak vypadají, co mají a co jiná zvířátka nemají ( ryby -  šupiny, ptáci – peří, kolik mají nohou, kdo má drápky a kdo kopyta….)Srovnávejte
 • Povídejte si o tom, jak se říká samcovi – tatínkovi, samici – mamince a jejich mláďátku (př. Kocour – kočka – koťátko, býk – kráva – telátko; beran – ovce – jehňátko….atd)
 • Čím se živí, jaký je jejich úkol v přírodě.
 • Člověk jako součást ekosystému, jak přírodě pomoci, jak jí ubližujeme
 • Říkejte si zdrobněliny: kočka – kočička, pes – pejsek…

Dechová cvičení -Dýchání do břicha, dýchání do plic – hluboký uvědomělý nádech a výdech (ruce si položíme na bříško)
Smyslová cvičení - Zvuky zvířat
Rytmická cvičení - Vytleskávání mláďat zvířat

 Při pobytu venku, poslouchejte zvuky ptáčků a hmyzu, všímejte si hospodářských zvířat a jejich mláďat – pojmenovávejte,  jak se jmenují, co dělají….

 Hra - Kam se schoval zajíček  (nebo jiné oblíbené plyšové zvířátko): Cvičení postřehu, schováte někam oblíbeného plyšáka – zvířátko a dítě ho hledá po bytě – po zahradě (samá voda…přihořívá… hoří)

Zatancovat si můžete u písniček
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo&list=RDEM_U_Gqg7nhWp5Q3GqNOMQhA&index=4

Pracovní listy pro předškoláky najdete v odkazu:

PL ovečka, zajíček: http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-temata/svet-zivocichu-zvirat

Pohádka: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/898358-byla-jednou-kotata/276350063210006

Zdroje: Pedagog. věno: http://www.pedagogickeveno.cz/priklady-dobre-praxe-v-ms/jaro/domaci-zvirata/

 T
éma: Já a moje rodina

Cíl: rozvíjet se a poznávat živly co nás obklopují.

Podtéma- PŘÍRODNÍ ŽIVLY

tyden: 11. 5. - 15. 5. 2020

ŽIVLY - VODA, ZEMĚ, OHEŇ, VZDUCH

Celková motivace: Živly

„Byla jedna kulaťoučká holčička. Její šaty byly modré, zelené a hnědé. Vlasy a boty  měla celé bílé. Modré kousky byly z vody, zelené z trávy a stromů a hnědé z hlíny a kamení. Vlasy a boty byly ze sněhu a ledu. Té holčičce říkali Země. Holčička Země se začala kamarádit s lidmi. Dávala jim mnoho dárků, aby se jim dobře žilo. Půjčila jim i svoje šaty, aby na nich hospodařili. Na počátku se lidé o Zemi moc nestarali. Ničili jí zelené šaty – trhali je, špinili, dokonce někde i pálili. Z modrých šatiček lovili hodně ryb, až jí málem nezbyli žádné. A také jí modré šaty občas velmi ušpinili, když je polili špínou. Jednou byla Země velmi smutná a tu k ní přišli její kamarádi – Vítr, Voda, Země, Oheň a ti jí pověděli: „Naše milá Země, nebuď už smutná, mi ti pomůžeme lidem ukázat, jak se mají o tebe a také o nás starat. Potom budeme všichni šťastní, veselí a spokojení.“ A my se teď se všemi seznámíme, abychom mohli Zemi ochraňovat.. V čem pomáhají a v čem naopak škodí?

 Živly žijí – podrobný popis námětu naleznete ZDE

 • výroba 4 živlů: kruh rozdělený na 4 stejné části
 • děti si je rozstříhají, dají na hromádku a učitelka každý dílek podepíše
 • každý den ztvárňujeme jeden živel po jeho probrání
 • VODA – zapouštění vodových barev v odstínech vody do klovatiny
 • VZDUCH – rozfoukávání tuše nebo vodových barev brčkem
 • ZEMĚ – dílek natřeme po celé ploše lepidlem Herkules, vsypáváme písek, hlínu, přebytečnou zem vsypeme do koše
 • OHEŇ – slash painting (anilinové barvy, voda, silnější kulaté štětce) =cákání bez dotyku papíru; použití barev ohně (červená, oranžová, žlutá)

VODA- Kde všude můžeme vodu najít?

 • „Je voda důležitá? Kdo ji potřebuje? Co by se stalo, kdyby voda nebyla?“
 • Kde všude ji najdeme? (v polévce, čaji, záchodě, umyvadle, v kalužích, rybnících)
 •  K čemu se voda využívá?
 • (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny,…
 •  Jaká může být? (= přídavná jména) - teplá, studená, čirá, špinavá, sladká, slaná…

Smyslová hra: Poznávání vody dle teploty, chuti

 • vlažná, studená, teplá; kyselá, sladká, slaná-možnost vytvořit cesty (bludiště)
 • poslech zvuků vody - přelévání, kapání, hození předmětu do vody (žbluňknutí)

Pokus: Barvení vody

 • pomůcky: 3 skleničky, vodové barvy, štětec
 • cíl: míchání barev sekundárních z barev primárních
 • červená + modrá: jaká vznikne barva? FIALOVÁ
 • červená + žlutá = ORANŽOVÁ
 • žlutá + modrá = ZELENÁ
 • opakování: Z jakých 2 barev namícháme fialovou, oranžovou, zelenou?

VZDUCH - Motivace: Vítr

 • Země má velmi rychlého kamaráda, říká mu Vítr. Má velmi rychlé nohy. Je to šibal – někdy Zemi jemňounce pohladí, jindy jí rozcuchá sukýnku a někdy jí dokonce šatičky po ničí.

Vítr nad městem – pravá, levá strana – určování poloh budov

 Pokus: Tornádo

 • rychle míchat obarvenou vodu v průhledné sklenici – tornádo

Pokusy: Vzduch všude kolem nás

 • Jak poznáme, že je vzduch všude kolem nás?
 • s balonkem: vzduch nabereme do plic a pak jej vyfoukneme do balónku – balónek je plný vzduchu. Děti se o tom přesvědčí při vyfukování balónku – vzduch z balónku je ofoukne
 • s igelitovými taškami: chytáme vítr do tašek
 • s vějířem: Když vzduch rozhýbeme pomocí vějíře, cítíme, jak kolem nás proudí. Děti si to zkoušejí se svými vějíři. Když se vzduch hýbá ve volné přírodě, říkáme tomu vítr. Vítr může mít různou sílu – od mírného vánku přes vichřici až po tornádo

Smyslová hra: Na vítr

 • zkoušíme si foukat na ruku, do papírové kuličky, do pírka, do umývadla s vodou – vzduch se projevuje jako bubliny

 Diskuse: Jak vyrobíme vítr?

 • přemýšlíme, co vytváří vítr (jakým způsobem bychom vytvořili vítr)
 • běh, vějíř, fén na vlasy, ventilátor, klimatizace, vysavač, let letadla, auta

 Výroba větrníků – z papíru, z pet lahví

 ZEMĚ - Motivace: země

 • země je kolébkou všech rostlin. Veškerá zelenina, ovoce se narodily v hlíně stejně jako květiny, stromy, tráva. Rostliny čerpají z půdy živiny potřebné k růstu.

Pojďme ven a zkoumejte: písek, kamínky, zem

 • pomůcky: skleničky se zemí, kamínky a pískem
 • půda je složená ze země, kamínků, písku
 • prozkoumáme přírodniny zrakem, hmatem, čichem, pod lupou
 • různé druhy půd (černozem, hnědozem….)
 • co v ní žije? Co v ní můžeme najít?
 • živočichy (žížaly, brouky, krtky, mravence, čmelák, pavouky, myši)
 • rostliny (kořínky, větvičky)
 • houby

Našli jste žížalu?

 • K čemu je užitečná žížala?
 • ukazujeme si pomocí pravítka délku žížaly = 9-30 cm
 • čteme si z knihy o žížale

OHEŇ - Motivace k ohni

 • V pravěku byl oheň důležitou součástí života. Pralidé si oheň ještě neuměli sami založit, vypravovali se za ním tam, kde blesk nebo láva založily požár. Oheň pak museli lidé ve dne v noci hlídat, byl zdrojem světla, tepla, chránil je před divokou zvěří, opékali na něm maso, později v něm vypalovali hliněné nádoby.

Pojďme do přírody - Křesání křemeny

 • ukazujeme dětem, jak si uměli lidé oheň sami rozdělat
 • křesáme jiskry pomocí dvou křemenů, křesáním vzniká i charakteristická vůně, kterou děti vnímají
 • hledání křemenů v přírodě

 Pokus: Sopka z jedlé sody

 • pomůcky: modelína, sklenička, talíř, jedlá soda nebo kypřící prášek, ocet, hluboký talíř
 • nejprve si vyrobíme sopku
 • položíme si skleničku na talíř a obalíme ji modelínou
 • sopka: jar, jedlá soda, ocet
 • sopka: soda + barvivo (tuš) +ocet

 Význam ohně

 • teplo – stavba krbů, kamen
 • ochrana – stavba lesa, jeskyně – ochrana před zvířaty
 • světlo – stavba domu – umisťování různých druhů světel

  Diskuse: Požár

 • Proč se říká, že oheň je špatný pán? Jak může člověku uškodit?
 • Proč si děti nesmějí hrát se sirkami, s ohněm?
 • Kdo se stará o to, aby nevznikl nikde požár, nebo jej pomáhá hasit?
 • Čím jsou vybavené školky proti požáru? Kde je umístěn?
 • Vyskytuje se oheň ve volné přírodě?
 • Co se stane, když někdo odhodí hořící sirku nebo cigaretu?
 •  Hašení požáru – komu voláme?

 

Zdroje a inspirace: 

Zdroj: http://vytvarna-vychova.cz/category/tydenni-plany/


 

Integrovaný blok: Já a Moje rodina

Cíl: vcítění se a empatie k druhým

Vzdělávací plán na týden: 4. 5. - 7. 5. 2020

Téma: Den Matek

Úvod: Týdenní plán pro práci s dětmi

Cíl: Hlavním cílem je seznámit děti s pojmy „mít rád“.

Motivace: Den Matek

jako svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice se symbolem červeného srdíčka. A protože také v naší třídě je důležité, abychom se navzájem měli všichni rádi, budeme si o tom celý týden povídat a hrát.

Popis činností:

Mám a nemám rád rozumová výchova

Pomůcky: fotografie, obrázky.
Povídáme si s dětmi, co je to mít rád. Pozdravíme se navzájem, usmějeme se na sebe. Když má někdo někoho rád, nekřičí na něj, neubližuje mu, ale pomáhá mu, hraje si s ním, půjčuje mu hračky a další věci. Kdo tohle nedodržuje, uděláme na něj „ty, ty, ty“.

Příklady na rozvoz řeči:
Ukazujeme, koho ve třídě máme rádi. „Mám ráda Pepu, protože je hodný kluk.“ „Také mám ráda Jitušku, protože pěkně maluje“… „Koho máš rád ty, Davídku?“ Davídek ukazuje na některé s dětí, učitelka jej doplňuje slovy: „Aha, ty máš rád Péťu, tak to je dobře.“ 
Řekneme si, že můžeme mít rádi taky hračky, knížky, a proto je neničíme, neházíme s nimi a dáváme na ně pozor, aby se nerozbily a neponičily. Společně je vždy po práci uklidíme na své místo.
Snažíme se podporovat ohleduplnost k druhému, půjčovat si hračky, střídat se v činnostech, počkat, než na mě přijde řada.

Srdce tvar a barva smyslová výchova
Pomůcky: červená srdíčka, kolečka, barevná plastová víčka. Společně tvoříme různá srdíčka.

Třídění podle tvaru
 – děti třídí červená srdce a kolečka

Třídění podle velikosti
 – malá a velká srdíčka
Ukazujeme si s dětmi, kde máme každý z nás svoje srdíčko. To srdíčko nám tepe – ťuká. Ťukáme prstíkem do stolu, do země, paličkou na bubínek, rukama o sebe...

Toto doplníme říkankou:
Máme nohy, (plácáme o stehna)
máme i ruce, (tleskáme)
máme bříško, (hladíme si krouživým pohybem bříško)
máme i srdce. (ťukáme rukou na místo, kde je srdce)

Básnička pro maminku
Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji mámo hned.
Letí, letí pusinka, dostane ji maminka!

Výtvarná činnost – výroba přáníčka pro maminku

Něco málo pro předškoláky:

Stále procvičujeme:jak se jmenuji, kde bydlím, jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenec, trénujeme zavazování tkaniček…..

I tento týden opakujeme správný úchop tužky, jak nato vám pomůže toto video: https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A
Vážení rodiče, milé děti,

Velikonoce nám utekly jako voda, doufáme, že jste si je užily, alespoň v rodinném kruhu. Opět vám nabízíme několik nápadů pro Vás a Vaše sluníčka :). Budeme moc rádi, když nám opět pošlete nějaké fotografie.

Náměty na tento týden 27. 4. - 30. 4. 2020

Duben - Život kolem nás

Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Podporovat zájem o tradice.

Téma na tento týden: Svátek čarodějnic

Než se pustíme do nějakých těch úkolů, pojďme si spolu zatancovat a zazpívat třeba s Míšou Růžičkovou - Strašidla: https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o (Kdo má i čarodějnický kostým tak honem, honem oblékneme si ho). 

A když už jsme v tom zpívání, tak bychom se mohly naučit písničku PĚT JEŽIBAB

Pro zjednodušení přikládáme odkaz a text k písničce: https://www.youtube.com/watch?v=IJvtsuhZBWk

Text: Pět ježibab

Pět ježibab s jedním okem letí, letí nad potokem. Letí jako hejno ptáků, pět ježibab na smetáku. Pět ježibab s jedním uchem, jako hejno letí vzduchem. Letí, letí, v letu svačí pět ježibab na tryskáči.

Pět ježibab s jedním uchem, jako hejno letí vzduchem. Letí, letí, v letu svačí pět ježibab na tryskáči. Pět ježibab s jedním nosem, volá na mě "Arnošt pojď sem." A když nejdu, tak se štětí, pět ježibab na koštěti.

Povídejte si o pohádkových bytostech, znáte nějakou pohádku, ve které se objeví čarodějnice. Určitě ano, povídejte si, zda jsou všechny čarodějnice stejné, jak vypadají, umí kouzlit, jsou hodné nebo zlé….

Zkuste gymnastiku mluvidel: napodobujte mimikou a gesty čarodějnici: smích (radostný, škodolibý), pláč, zlost, údiv …

Pusťte si nějakou pohádku o čarodějnici. Můžete i tuhle: Malá čarodějnice: https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E

Po pohádce nám můžete nakreslit, vybarvit nebo vyrobit čarodějnice, všechny obrázky nám udělají velikou radost. Kdo bude chtít, může kouknout na omalovánky a spojovačky: https://www.mimibazar.cz/navod/14178/den-carodejnic-pracovni-listy-omalovanky

Pohybová hra pro malé a velké čaroděje čarodějnice: Čáry, máry ať jsou tady samé kočky (hadi, sovy, pejskové…) děti napodobují pohyby a zvuky vyslovených zvířat.

Aktivity venku: vyrobte si koště a proleťte se třeba po zahradě nebo si udělejte malou překážkovou dráhu, slalom co vám bude vyhovovat.

Něco málo pro předškoláky:

Stále procvičujeme:jak se jmenuji, kde bydlím, jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenec, trénujeme zavazování tkaniček…..

Pro tento týden si dáme další úkol a to je trénovat správný úchop tužky, jak nato vám pomůže toto video: https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A

Hádanka pro tento týden:

Kdo mě krmí, zmenšuje mě,
kdo mi ubírá, zvětšuje mě.
Kdo jsem?

 

                                          Těšíme se na vás Míla, Evička a Zdeňka


 

 Život kolem nás
14. 4. - 24.4.2020

Téma: Vstávej semínko holala
 

Posíláme mnoho pozdravů všem Sluníčkám i jejich rodičům. Rády bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují a dětem za krásné fotky a obrázky. Máme velkou radost.

Dobrovolné aktivity: Květiny

Pojmenovávání květin, které nacházíme v přírodě (spoustu jich již známe).

Obrázek:Zašlete nám obrázek, jak trávíte čas v přírodě, která je kolem vás.

Básnička: Semikráska

Máte radost, sedmikrásky,
že už není náledí,
housátka nám svými hlásky
všechno o vás povědí.

Logopedická chvilka:

Dechové cvičení nádech, výdech např. můžeme čichat ke květinám.

Přejeme Vám krásné jarní dny.

Nejen pro předškoláky: "Těšíme se do školy„ 
(něco zopakujeme a něco málo přidáme na tento týden)

      Znát své jméno a přímení
      Kolik je mi je let
      Adresa a bydliště
      Znát jméno svých nejbližších 
      Orientace v barvách
      Základní matematická řada (kdo zvládne od 1 do 10)
      Levá a pravá strana
      Zavázat tkaničku
      Zapnout knoflík
      Zapnout zip
      Základní geomerické tvary (nakresli a pojmenuj kruh, čtverec,obdélník, trojúhelník, znáš ještě jiné?)
      Prostorová orientace (nahoře, dole, uprostřed, vpravo.....)
      Roční období a dny v týdnu

 Jaro k nám již dorazilo v plné kráse, proto se společně zaměřme na změny v přírodě spojené s příchodem jara.
Rozvíjejme schopnost vážit si života ve všech jeho formách.
 

Povídejte si s dětmi o všem, co vás obklopuje, co uvidíte na vycházkách, pořiďte fotografie, nakreslete obrázek a pošlete nám. Z obrázků a fotek pro děti připravíme výstavku. Děkujeme Vám.

Náměty na tento týden: 6. 4. - 9. 4. 2020   Hody, Hody doprovody 

Na začátek si můžeme protáhnout tělo a zadovádět při veselém tanci Smejko a Tanculienka – Kačací tanec: https://www.youtube.com/watch?v=bak0x4K0WNA 

Naučme se společně velikonoční koledu:

"Zajíčkova koleda"

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, ztratil kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
Že mi dá lán jetelíčka, a já řekl: „ne, ne, ne!“

Co dělat doma:

Už jste zaseli osení (kdo ano velká pochvala :)), kdo ještě ne, tak je nejvyšší čas. Zasít osení můžete do kelímků nebo květináče a poté ho nezdobit. Inspiraci můžete najít ve fotogalerii.
Další tipy na společnou práci s rodiči je barvení velikonočních kraslic:

Vajíčko můžete obarvit několika způsoby např: vařit v cibuli, travičce nebo jen tak obarvit v namočeném krepovém papíru, pomalovat fixami, tuší, potřít lepidlem a obalit v koření, barevném písku, krupici, ovesných vločkách, ve třpytkách a jiném materiálu nebo omotat provázkem i vlnou fantazii se meze nekladou. Čím originálnější vajíčko tím je ZAJÍMAVJŠÍM.

Společně namalované, ozdobené vajíčko nám vyfoťte a pošlete. Těšíme se na fotky vašich výrobků.

Nejen pro děti s IVP ale i ostatní:  dětičky zaměřte se na úklid, tím moc pomůžete mamince. Každá hračka má své místo. Když to budete mít hotové, můžete mamince pomáhat v kuchyni, nebo společně si kreslit zde odkaz na velikonoční omalovánky a pracovní listy: http://www.predskolaci.cz/velikonocni-omalovanky/9867. Nebo si zahrát nějakou společenskou hru např.  člověče nezlob se, Doblle nebo jinou kterou máte právě doma.

Tip pro nejmenší:
Společně si zatancujte na písničku Fíha tralala - BUM BÁC

https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8

Nápady na ven:

Venku tento týden bude určitě pěkně tak si společně zajděte do přírody, kde můžete nasbírat různé kytičky, lístečky a použít je na zdobení kraslic.
S tatínkem můžete jít třeba i na vrbové proutí a společně pak uplést pomlázku.
Pokud máte zahrádku, velikonočně si ji vyzdobte, Pověste barevná vajíčka na malé keře, stromečky ploty, branku, okna nebo i na vchodové dveře.

Nesmíme zapomenout na předškoláky :)

V minulém týdnu jsme měli procvičit své jméno a příjmení, kolik mi je let, znát adresu bydliště, jak se jmenuje maminka, tatínek sourozenci – jména nejbližších.
Takže pro tento týden něco malinko přidáme:

Správně pojmenovat všechny základní i doplňkové barvy a jejich odstíny (např.: tmavě modrá, světle modrá....)
-umět si zavázat tkaničku
-vystřihnout obrázek z papíru podle obrysu

Hádanka týdne: Uhádnete kdo to je?

Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný není?

 


 

Náměty na tento týden: 30. 3. – 3. 4. 2020 

Zkuste si zapamatovat básničku „JARO“
                                    Byla zima mezi námi,
                                    a teď už je za horami. 
                                    Hu, hu, hu, JARO už je tu!
   
          (Největší kniha babiččiných říkadel)

Ranní ptáče dál doskáče, aneb ve zdravém těle zdravý duch

Pojďme si společně protáhnout tělo nebo jen tak si zatancovat a zazpívat.
Klikněte na odkaz „Čiperkové“ – Kola autobusu, Malý pavouček, Pejsek Bingo:  https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA

Hry a činnosti doma:

Velikonoce se k nám blíží, tak vám nabízíme hru, kterou si můžete zahrát společně doma a ještě se přitom zasmějete.
Co budete potřebovat: pro každého polévkovou lžíci, plastové vajíčko (jestli nemáte tak to  nevadí, z papíru si umačkejte malou kouličku nebo šišku ve velikosti vajíčka – je potřeba to pořádně umačkat).
A co dál? Do ruky lžíci, na lžíci vajíčko nebo papírovou kouličku a jsme připraveni.

 1. Udělejte 5 dřepů, tak aby vám nespadlo vajíčko (koulička) ze lžíce, že je to lehké? Tak postupně zrychlete dřepy a ještě k tomu společně počítejte.
 2. Zkuste si doma v pokojíčku udělat malou překážkovou dráhu (stačí třeba rozložit po zemi předměty – plyšáky a kličkovat mezi nimi tak, aby vajíčko nespadlo ze lžičky).
 3. Pokud ještě nemáte dost, tak jednomu z vás zavažte oči, do ruky mu dejte lžíci s vajíčkem – papírovou kouli, druhý – ten který nemá zavázané oči, ho opatrně povede tak, aby mu nespadlo vajíčko ze lžíce. Role si pak můžete obrátit. Na závěr si můžete říci, co bylo nejlehčí a co zase nejtěžší atd.

Příklady tvořivých činností:

-          Když se vrátíte z procházky, nakreslete nám, co jste viděli – kytičku, zvířátko, domečky prostě cokoliv, každý obrázek nám udělá radost. :)
-          Můžete společně s rodiči zasadit jarní osení a pozorovat jak roste (nezapomeňte opět pořídit fotečku)

Činnosti venku na procházce nebo na zahrádce:

Společně pozorujte charakteristické znaky jara, den se nám prodlužuje – sluníčko již svými paprsky pomalu zahřívá zem, sníh na horách posupně taje, u nás ve městě již dávno zmizel, ale ještě se můžeme setkat s ranními nebo nočními mrazíky, kteří malují třeba na okna zaparkovaných aut. Počasí je zatím proměnlivé jednou teplo a pak zas chladno. A co kytičky, stromy, zvířátka, práci a hmyz? První jarní kytičky nám již vykvetly, stromy a keře začnou co nevidět pučet, ptáčci se začínají vracet z teplých krajů a již se i ozývají - zaposlouchejte se zda nějakého uslyšíte, nebo se podívejte okolo sebe, zda nějakého ptáčka zahlédnete.

Společně si zahrajte a zazpívejte:

Nemáte doma žádný hudební nástroj? Nevadí, dejte dětem třeba dvě vařečky, ať mohou ťukat do rytmu. :)
Neumíte zpívat? Nevadí klikněte na odkaz.
Měla babka čtyři jabka - https://www.youtube.com/watch?v=vM5QHUiyJlU
Kalamajka mik mik - https://www.youtube.com/watch?v=RxAI6nw8ZrY
Zpívánky – Šla Nanynka do zelí - https://www.youtube.com/watch?v=Z3Z-lruJqeA

Nesmíme zapomenout na předškoláky :)

Děti v září na vás čeká škola, co by měl správný předškolák znát a vědět? Pro začátek by jsme měly vědět:
Znát své jméno a příjmení,kolik mi je let,adresu bydliště, jak se jmenuje maminka, tatínek sourozenci – jména nejbližších

 Nejen pro malé a velké děti – rodiče pojďte semnou stavět

Určitě doma najdete něco, z čeho by se dalo stavět, kostky, stavebnice, lego nebo obyčejné papírové korbičky, fantazii se meze nekladou. Postavte cokoliv, poproste rodiče, aby to vyfotili a poslali nám fotečku. :)

Hádanka týdne: Uhádnete kdo to je?

Puťa, puťa, puť
přeji dobrou chuť.
Zrnka zobu zoby zob,
panímámo ještě hoď.

Běží kolem sestřička,
žluťounká je celičká.
Naše máma slepice
sezobala nejvíce.
III. Integrovaný blok: A když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku hrají kluci s míčem kopanou

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání


Co nás čeká v březnu:
 • Velikonoční dílny (příprava výrobků)
 • Pokračování zájmových kroužků: 
 •          pondělí Bee-Boty
 •          úterý Veselý jazýček
 •          středa Pohybový kroužek
 • Třídní schůzka dne 2. 3. 2020 od 15:00 hodin.
 • Přednáška - Školní připravenost dítěte do 1. Třídy ZŠ (ředitel ZŠ – Mgr. Hausírek, zástupkyně ředitele Mgr. Bokšanová a učitelka 1. Třídy Mgr. Fořtová) se koná v MŠ K. H. Borovského, ve třídě Tygříci.

            Dne 5. 3. 2020 od 15:15 hodin.

 • Přednáška a závěrečná diskuse – Školní zralost a logopedie (Mgr. Karin Skálová) se koná v MŠ K. H. Borovského, ve třídě Slůňátka.

            Dne 12. 3. 2020 od 15:15 hodin.

 • Návštěva knihovny v Základní škole Boletice dne 12. 3. 2020 od 10:00 hodin.
 • Návštěva Základní školy Boletice - 1. třídy (předškoláci) dne 19. 3. 2020 od 8:45 hodin.
 • Dentální hygiena pro děti dne 20. 3. 2020 dopoledne, budou děti seznámeny se správnou péčí o dětské zoubky (každý si přinese vlastní kartáček).
 • Pohádková cestička do školy (pro předškoláky) dne 26. 3. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin. Pohádkové odpoledne pro rodiče s předškoláky v areálu ZŠ Boletice.

Tématické bloky: Příroda se probouzí


Týdenní bloky:
II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Co nás čeká v únoru:
 • 6.2. – Vyšetření  zraku – pro děti dobrovolné 
 • 7.2. Celodenní výlet do Litoměřic (výstava zvířat)
 • 18.2. Masopust v Mš (dopolední karneval)  Děti přijdou v maskách do školky.
 •                                 Odpoledne: Masopustní průvod (topení Morany) Sraz v Mš KHB v 15:00 hod.
Tématické bloky: Svět je samá pohádka

Týdenní bloky:
 • Svatý Valentýn
 • Ten dělá to a tn zas tohle a všichni dohromady uděljí moc
 • Z pohádky do pohádky
Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování svého zdraví

Co nás čeká v lednu:

 • Oslava tří králů
 • Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice - Interní program "Nebojte se nemocnice" dne 22.1.2019
 • Kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty
 • Vystoupení dětí z dramatického kroužku ze ZŠ Boletice
 • Spousta soutěží a her

Tématické bloky: Zima, zima, zimička


Týdenní bloky:
 • Zimní počasí
 • Zimní sporty
 • Moje tělo - zdraví to nás baví
 • Moje tělo - zdraví to nás baví

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Co nás čeká v prosinci:
 • Návštěvy solné jeskyně
 • Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromečku
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Adventní vystoupení dramatického kroužku na náměstí v Děčíně

Tématické bloky: Adventní čas

Týdenní bloky:
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Kouzelný čas adventu - narodil se Ježíšek
 • Těšíme se na vánoce
Akce: 

kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty
- Vánoční posezení s rodiči

- každé úterý návštěva Solné jeskyně

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Co nás čeká v listopdu:

Tématické bloky: Podzimní les

Týdenní bloky:
 • Kouzelný les
 • Halí belí zvířátka chystejte si doupátka
Akce:

Drakiáda (zakončení a vyhodnocení - výstava draků) 

- Úterý  - solná jeskyně

- Středy - poslední plavání předškoláků 13.11.2019 - rodiče se mohou přijít podívat do plaveckého bazénu na své děti

- Kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme; Veselý  jazýček; Hrátky s Bee boty

- focení s rodiči - 12. 11. (15.00 - 16.30 hod.)

- pohádka TRAMPOTY ČERTA HUBERTA - 20. 11. od 10.00 hod. v MŠ

- kino Sněžník - pohádka ŠKOLA HROU NA DRUHOU - 26. 11. dopoledne


Co nás čeká v říjnu:

- Drakiáda (výstava draků ) - vystaveny budou výtvory, které zhotoví rodiče s dětmi
- Úterý  - solná jeskyně
- Středy - plavání předškoláků

- Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme; Veselý  jazýček; Hrátky s Bee boty -  zahájení kroužků

- Dýňování - tvořivé odpoledne s rodiči - 24. 10. od 15.30 hod.

- Návštěva Městské knihovny v Děčíně - 11. 10. dopoledne

- Halloweenský rej v maskách - 25. 10. dopoledne


Tématické bloky : Barevný podzim

Týdenní bloky:
 • Co se děje na podzim
 • Co se na zahrádce urodilo
 • Halloween a strašidýska
Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Tématické bloky : První poznání


Týdenní bloky:
 • Vítáme nové kamarády
 • Co děláme celý den
 • Hurá, vláčkem po školce
 • Moje oblíbená hračka

Tento měsíční blok je zahajovací a zaměřujeme se v něm na nově příchozí děti, jejich adaptaci na nové prost

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign