logotyp

MOTÝLCI

Paní učitelky: 
      Bc. Michaela Seemannová
      Miluše Buryšková


Asistent pedagoga:
      Anežka Fišerová

      

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 324 - třída Motýlci.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem. Za poznáním, za pohádkou s kamarádem, kamarádkou. Ať jsou nám tři nebo pět v motýlkách chcem poznat svět.
Třída Motýlků je pilotní třídou programu Začít spolu.

Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Program Začít spolu usiluje o to, aby učení bylo pro děti zábavné, dávalo smysl, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách v centrech aktivit. Velký důraz klade na účast rodiny ve výchově a vzdělávání dítěte, rodiče mají kdykoli přístup do třídy i na školní zahradu a jsou vítáni na všech akcích školy. Program Začít spolu posiluje u dětí fyzický vývoj, sociálně emocionální vývoj i intelektový vývoj.
Podrobnější informace o tomto programu najdete níže v pdf.
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu, někde u vody

Tématický blok:  Je nám dobře na světě (červen)

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

 Oslavujeme MDD. Podporujeme přirozenou snahu dítěte k pohybu. Rozšiřujeme slovní zásobu. Rozvíjíme pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle. Prohlubujeme osvojení pravidel chování dětí v kolektivu. Prohlubujeme citové vztahy k dospělým i dětem. Vedeme děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách. Podporujeme rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým.

Podtémata:        Děti z celého světa

                           Loučení s předškoláky

                           Léto je tu

 

 

Co nás čeká v červnu 2024

 • 3.6. výlet do ZOO
 • 5:6. MDD na zahradě + Balonková Evička
 • 13.6. Rozloučení s předškoláky
 • 20.6. Výlet do zámeckých zahrad + piknik na Mariánské louce
 • 27.6. Třídní rozloučení se školním rokem Motýlci a Sedmikrásky (dopoledne)Květen u Motýlků

Tento měsíc jsme se věnovali lidské i zvířecí rodině, české republice, vesmíru a třídění odpadu. samozřejmě jsme podnikali výpravy do okolí.

První polovinu měsíce, jsme se věnovali rodině, povídali jsme si o vzájemných vztazích v rodině…např, že babička je maminka maminky nebo tatínka o tom, jak se k sobě chováme, kde žijeme…naše adresa, město…Nacvičili jsme krásnou besídku pro maminky a vyrobili jim dárečky. Druhý týden jsme si povídali o zvířecích maminkách, jejich mláďátkách a užitku hospodářských zvířat.

Konal se také nácvik evakuace při požáru, kterého jsme se zhostili na výbornou, naše třída byla evakuována do 20 s.

V druhé polovině měsíce jsme se věnovali České republice, vesmíru a třídění odpadu. Dozvěděli jsme se mnoho o našem hlavním městě o Vltavě Bedřicha Smetany i vlajce a hlavním městě. Při povídání o vesmíru, jsme vyráběli sluneční soustavu, letěli do vesmíru a hráli si na astronauty. A aby nám naše planeta dlouho vydržela, učili jsme se třídit odpad

Pokračujeme ve výpravách po okolí byli jsme v zahradnictví u pana Šestáka, kde jsme obdivovali kvetoucí azalky, rhododenrony a krmili rybičky v jezírku.

V květnu se předškoláci zúčastnili Dopravního dne, Olympiády Mateřských škol a Olympiády v ZŠ Boletice.

 

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:   Já a moje rodina (květen)

Cíl: vcítění se a empatie k druhým

Prohlubujeme kladné vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Připravujeme se na oslavu Dne matek. Rozvíjíme pochopení, že každý má ve společnosti, v rodině, ve třídě, v herní skupině, svou roli, své místo. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství druhých lidí. Posilujeme sebedůvěru. Vedeme děti k přiměřené opatrnosti. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Uvědomujeme si důležitost lidské práce.

Podtémata:         Moje rodina

                             Naše planeta Země

 

Co nás čeká v květnu 2024

 • 7.5. Dopravní den
 • 14.5. Besídka ke dni matek v 15,15 h
 • 23.5. Olympiáda MŠ
 • BOZP, nácvik evakuace a poplach + ukázka pomůcek od hasičů
 • Individuální pohovory s rodiči 

 Duben u Motýlků

Tento měsíc jsme se dopravní výchově, hmyzu a čarodějnicím samozřejmě jsme podnikali výpravy do okolí.

První polovinu měsíce, jsme se věnovali dopravní výchově. Naši předškoláci navštívili první třídy ZŠ Boletice, kde plnili úkoly společně s kamarády z prvních tříd. Slavili jsme Světový den autismu na podporu kamarádů, kteří mají trošku jiný svět než my. Navštívil nás pan Škoda se zdravovědou a ukázal nám, jak se starat o své zdraví a nebát se lékaře. Velkým zážitkem byla návštěva SDH Boletice. Dozvěděli jsme se mnoho informací o práci hasičů, prohlédli jsme si hasičskou techniku i výstroj.

V druhé polovině měsíce jsme se věnovali hmyzu jako součásti ekosystému, naučili jsme se chápat jeho důležitost, i poznávat některé druhy hmyzu. Poslední týden jsme mluvili o tradici Filipojakubské noci – pálení čarodějnic. Dělali jsme čarodějné pokusy. Čarodějnice jsme si užili s kamarády ze třídy Berušek.

Pokračujeme ve výpravách po okolí byli jsme na louce, která vede směrem na Hostice, podívali jsme se na Pískovnu a navštívili kopec „Kaplička“

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:   Život kolem nás (duben)

Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

S dětmi si budeme vyprávět o zážitcích z Velikonoc, o času stráveném v okruhu blízkých, jaké tradice doma dodržovaly. Budeme rozvíjet orientaci v prostoru a elementární časové pojmy. Zaměříme se na dopravní výchovu a funkci složek IZS v našem životě. Vyjadřujeme své prožitky. Prohlubujeme poznávání přírody, hmyzu, rostlin, zvířat. Těšíme se z hezkých a příjemných zážitků. Upevňujeme kamarádské vztahy.

Podtémata:         Doprava a bezpečnost

                             Jaro čaruje

 

Co nás čeká v dubnu 2024

 • 2.4. Návštěva první třídy - předškoláci
 • 4.4. Návštěva SDH Boletice
 • 12.4. Zápis do ZŠ Boletice
 • Dopravní den
 • Vystoupení s dravci – poznávací program v MŠ K.H.Bor.
 • 25.4. Čarodějnický rej
 • Individuální pohovory s rodiči

Březen u Motýlků

Tento měsíc jsme se věnovali jaru, jarním svátkům – Velikonoce a samozřejmě jsme podnikali výpravy do okolí.

První polovinu měsíce, jsme se věnovali probouzející se přírodě. Seli jsme a sázeli jsme osení a květiny, také jsme se věnovali pokusům. Navštívili jsme z Městskou knihovnu v ZŠ Boletice, kde jsme se dozvěděli spoust zajímavých věcí. První výprava měsíce byla na kopec Malčák, kde jsme si zkoušeli budovat domečky z přírodních materiálů. Druhá výprava byla na Šmordu, cestou jsme pozorovali přírodu, jak na louce, tak v lese. Prvních téma jsme zakončili výpravou do zahradnictví HIT FLORA, kde jsme si všechny naše znalosti zopakovali a pozorovali domácí zvířátka.

V druhé polovině měsíce jsme se věnovali Velikonocům barvili jsme vajíčka, užili jsme si odpolední dílničku s rodiči. Učili jsme se plést pomlázku Věnovali jsme de Dawnovu syndromu a na podporu lidí s Dawnovým syndromem jsme měli každou ponožku jinou. Předškoláci si vyzkoušeli Cestičku do školy, což byla krásná akce organizovaná ZŠ Boletice. Na Zelený čtvrtek jsme se s kamarády ze Sedmikrásek vydali za pokladem. Našli jsme zlato, diamanty i sladkosti a krásně jsme tak zakončili první jarní měsíc.

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:   Příroda se probouzí (březen)

Cíl: rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání           

S dětmi si budeme všímat změn v přírodě, spojených s příchodem jara, s rozmanitostí přírody. Seznámíme děti se světem rostlin, zvířat. Uvědomíme si sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Budeme posilovat radost z objevování. Děti budou rozvíjet své komunikační dovednosti a budou si upevňovat kulturně společenské návyky. Budeme rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnosti

Podtémata:       Přišlo jaro

                          Barevné velikonoce

                          Cestičkou do školy s pohádkovými úkoly

 

Co nás čeká v březnu 2024

 • 19.3. Přednáška o školní zralosti pro rodiče předškoláků na MŠ K.H.Borovského
 • V 16. hodin
 • 21.3. zdravověda pro předškoláky
 • 21.3. Projektová den - Ponožkový den – Den Downova syndromu (každá ponožka jiná)
 • 21.3. – 28.3. Barevný velikonoční týden
 • 21.3. Velikonoční dílna s rodiči
 • 26.3. Cestička do školy s pohádkovými úkoly
 • Návštěva knihovny ZŠ Boletice
 • Velikonoce v MŠ
 • Individuální pohovory s rodiči


Únor u Motýlků

Tento měsíc jsme se věnovali našim národním pohádkám. Pohádky jsme si četli, povídali si o nich i jsme je dramatizovali. Pohádku Budka jsme pak zahráli třídě Berušek pro projektovém dni Z pohádky do pohádky a Berušky nám zahráli pohádku O kohoutkovi a slepičce.
V druhé polovině měsíce jsme se věnovali původním řemeslům. Dětem jsme prožitkovým učením přiblížili povolání kominíka, kuchaře, švadleny a ševce. Společně s rodiči jsme oslavili Masopust, zábavným odpolednem, na kterém jsme vystoupili s masopustními básničkami s pohybem a tanečkem Kalamajka. Básničku s pohybem Až já budu velká, jsme nacvičili společně s třídou našich maličkých Sedmikrásek. Všichni jsme si masopust báječně užili. Rozloučili jsme se se zimou, utopili Moranu společně s kamarády z MŠ Borovského.

Tento měsíc jsme také začali podnikat páteční výpravy do okolí. Navštívili jsme přehradu nad Boleticemi a krmelec nad Boletickým hřbitovem. Výpravy věnujeme enviromentální výchově, bádání, pozorování a učení o přírodě – ekosystému, fauně a floře.
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:   Svět je samá pohádka (únor)

 

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální. Rozvíjíme užívání smyslů. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvíjíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci, která není dítěti příjemná, umět odmítnout

Podtémata:    Naše pohádky

                       Ten dělá to a ten zas tohleCo nás čeká v únoru 2024

 • 6.2. Cestička za pokladem Z pohádky do pohádky
 • 20.2. Masopustní průvod s rodiči
 • 20.2. Keramika DDM – velikonoční
 • 23.2. Projektový den – Pojďte s námi do Pohádky (Motýlci a Berušky)
 • 27.2. Karneval povolání
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka – dle počasí
 • Individuální pohovory s rodičiLeden u Motýlků

Tento měsíc jsme začali týdnem oslavy tradice Tří králů. Vyrobili jsme si kostýmy a na konci týdne jsme šli koledovat po třídách školky, moc se nám to líbilo. V polovině měsíce, jsme měli třídní schůzku, abychom rodiče seznámili s akcemi třídy. Užili jsme si hrátek na sněhu, učili se o zimní přírodě a posledních 14 dní o zdravém životním stylu a zimních sportech.A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:   Zima, zima, zimička (leden)

Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům. Vedeme děti l poznání, jak zimu využíváme k zábavě a upevnění zdraví. Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady bezpečného chování při zimních sportech.

Podtémata:    Tradice – Tři králové

                        Zima v přírodě

                        Ve zdravém těle zdravý duchCo nás čeká v lednu 2024

 • Oslava Tří  králů
 • Zimní olympiáda – podle počasí

Prosinec u Motýlků

Tento měsíc byl časem setkávání a tradic. Na začátku měsíce k nám přišel Mikuláš s čerty a anděli. Děti jim řekli básničku a dostali sladkou odměnu, protože všechny děti v naší třídě jsou hodné. Po svačince následovalo divadelní představení „Vánoční pohádka“, kde jsme si společně s účinkujícími zazpívali koledy. Zdobili jsme stromeček a učili se básničky a tanečky na besídku, kterou jsme měli odpoledne, s rodiči 12. prosince. Všechny paní učitelky, rodiče i děti, jsme se setkali ještě v K.H.Borovského při akci Česko zpívá koledy. Celý prosinec jsme si ukazovali tradice vánoc, jak je krásné, když jsou lidé spolu a mají se rádi. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:  Adventní čas (prosinec)

Cíl: přiblížit dětem tradice. Obyčeje a pranostiky.

Tento čas je o upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvíjíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.

 

Podtémata:    Přišel k nám Mikuláš

                        Čas vánoc

Co nás čeká v prosinci 2023

 • 5.12. Mikulášská nadílka
 • 5.12. Divadelní představení „Vánoční pohádka“ 10,15 h
 • 12.12. Vánoční besídka s rodiči od 15 h
 • 13.12. Česko zpívá koledy s rodiči a dětmi před MŠ Borovského v 18 h
 • Vánoční přání pro děti ze ZŠ
 • Výlet ke krmelci – Vánoce pro zvířátka
 • Individuální pohovory s rodiči

 Listopad u Motýlků

Listopad jsme zahájili keramikou v DDM. Každý si vyrobil andělíčka, jako vánoční dárek pro rodiče. Tento měsíc jsme se věnovali podzimu a zvířátkům, která se připravují na zimu. Povídali jsme si o stěhovavých ptácích, o tom, co se děje v lese, která zvířátka spi a jak se o ne v zimě můžeme postarat. Tento měsíc, jsme měli i vánoční fotografování. Na konci měsíce jsme se vydali na cestu za pokladem. Ta se jmenovala „Cesta za ježečkem Dupálkem“. Plnili jsme spoustu úkolů, které se týkali témat měsíce. Všechny jsme řádně splnili a na konci nás čekal diplom a sladká odměna. Poslední týden jsme si vyráběli vánoční ozdoby a dekorace při našem týdnu Adventního vyrábění. 

 

 Tématický blok: Podzimní les (listopad)

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro přírodu, člověka a jeho zdraví, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.

Podtémata:

Podzimní les

 Zvířátka si staví doupátka


Co nás čeká v listopadu 2023

 • 2.11.Keramika v DDM
 • 14.11. Vánoční fotografování
 • 20.11. Cesta za Ježečkem Dupálkem
 • Týden adventního vyrábění
 • Individuální pohovory s rodiči


Říjen u Motýlků
Říjen jsme začali divadelním představením Mrkvomen. Při divale jsme se všichni společně báječně bavili. Celý říjen jsme věnovali podlzimu. Nasbírali jsme žaludy na hřišti Spartaku Boletice, při té příležitosti jsme si zaběhali a zasoutěžili. Poznávali jsme plody, které nám dává podzimní příroda i hry typické pro toto období. Stali jsme se umělci na zahradě naší školky, když jsme vytvářeli LAND ART - dráčka z přírodnin. Poslední týden jsme věnovali oslavě Halloweenu a Dušiček, užili jsme si karneval s čarodějnými soutěžemi a odpolední dýňování s rodiči s posezením u kávy a čaje.Tématický blok: Barevný podzim (říjen)

Cíl: 
všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Podporujeme vztah dětí k přírodě. Osvojujeme si poznatky o přírodě. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu a objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročními obdobími a změnami počasí a s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.), jak se zvířata připravují na zimu.

Podtémata:

Dary podzimu

Dračí podzim plný barev

Co nás čeká v říjnu 2023

 • Drakiáda
 • 9.10. Mrkvomen – divadelní představení 9,30 h
 • LAND ART na zahradě MŠ
 • Výlet do Hit Flory
 • 31.10. Dýňování s rodiči
 • 31.10. Strašidelný karneval
 • Individuální pohovory s rodiči

Září u Motýlků
Září byl adaptační měsíc. Děti se seznamovali se školkou, kamarády a pravidly třídy. Hráli jsme seznamovací a dramatické hry, běhali venku a seznamovali se s programem Začít spolu, Na konci měsíce jsme již pracovali v centrech aktivit. Všechno jsme hravě zvládli.

 

 Tématický blok: 
První poznání (září)

CÍLuvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Podtémata:

Vítáme tě ve školce

Co děláme celý den?

Co nás čeká v září září 2023

 • 4.9. 2023             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
 • 26.9. 2023            Třídní schůzka v 15,30 h
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign