logotyp

MOTÝLCI

Paní učitelky: 
      Bc. Michaela Seemannová
      Miluše Buryšková


Asistent pedagoga:
      Anežka Fišerová

      

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 324 - třída Motýlci.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem. Za poznáním, za pohádkou s kamarádem, kamarádkou. Ať jsou nám tři nebo pět v motýlkách chcem poznat svět.
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:   Svět je samá pohádka (únor)

 

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální. Rozvíjíme užívání smyslů. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvíjíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci, která není dítěti příjemná, umět odmítnout

Podtémata:    Naše pohádky

                       Ten dělá to a ten zas tohleCo nás čeká v únoru 2024

 • 6.2. Cestička za pokladem Z pohádky do pohádky
 • 20.2. Masopustní průvod s rodiči
 • 20.2. Keramika DDM – velikonoční
 • 23.2. Projektový den – Pojďte s námi do Pohádky (Motýlci a Berušky)
 • 27.2. Karneval povolání
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka – dle počasí
 • Individuální pohovory s rodičiA když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:   Zima, zima, zimička (leden)

Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Rozvíjíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům. Vedeme děti l poznání, jak zimu využíváme k zábavě a upevnění zdraví. Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady bezpečného chování při zimních sportech.

Podtémata:    Tradice – Tři králové

                        Zima v přírodě

                        Ve zdravém těle zdravý duchCo nás čeká v lednu 2024

 • Oslava Tří  králů
 • Zimní olympiáda – podle počasí

Prosinec u Motýlků

Tento měsíc byl časem setkávání a tradic. Na začátku měsíce k nám přišel Mikuláš s čerty a anděli. Děti jim řekli básničku a dostali sladkou odměnu, protože všechny děti v naší třídě jsou hodné. Po svačince následovalo divadelní představení „Vánoční pohádka“, kde jsme si společně s účinkujícími zazpívali koledy. Zdobili jsme stromeček a učili se básničky a tanečky na besídku, kterou jsme měli odpoledne, s rodiči 12. prosince. Všechny paní učitelky, rodiče i děti, jsme se setkali ještě v K.H.Borovského při akci Česko zpívá koledy. Celý prosinec jsme si ukazovali tradice vánoc, jak je krásné, když jsou lidé spolu a mají se rádi. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci

Tématický blok:  Adventní čas (prosinec)

Cíl: přiblížit dětem tradice. Obyčeje a pranostiky.

Tento čas je o upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvíjíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.

 

Podtémata:    Přišel k nám Mikuláš

                        Čas vánoc

Co nás čeká v prosinci 2023

 • 5.12. Mikulášská nadílka
 • 5.12. Divadelní představení „Vánoční pohádka“ 10,15 h
 • 12.12. Vánoční besídka s rodiči od 15 h
 • 13.12. Česko zpívá koledy s rodiči a dětmi před MŠ Borovského v 18 h
 • Vánoční přání pro děti ze ZŠ
 • Výlet ke krmelci – Vánoce pro zvířátka
 • Individuální pohovory s rodiči

 Listopad u Motýlků

Listopad jsme zahájili keramikou v DDM. Každý si vyrobil andělíčka, jako vánoční dárek pro rodiče. Tento měsíc jsme se věnovali podzimu a zvířátkům, která se připravují na zimu. Povídali jsme si o stěhovavých ptácích, o tom, co se děje v lese, která zvířátka spi a jak se o ne v zimě můžeme postarat. Tento měsíc, jsme měli i vánoční fotografování. Na konci měsíce jsme se vydali na cestu za pokladem. Ta se jmenovala „Cesta za ježečkem Dupálkem“. Plnili jsme spoustu úkolů, které se týkali témat měsíce. Všechny jsme řádně splnili a na konci nás čekal diplom a sladká odměna. Poslední týden jsme si vyráběli vánoční ozdoby a dekorace při našem týdnu Adventního vyrábění. 

 

 Tématický blok: Podzimní les (listopad)

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro přírodu, člověka a jeho zdraví, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.

Podtémata:

Podzimní les

 Zvířátka si staví doupátka


Co nás čeká v listopadu 2023

 • 2.11.Keramika v DDM
 • 14.11. Vánoční fotografování
 • 20.11. Cesta za Ježečkem Dupálkem
 • Týden adventního vyrábění
 • Individuální pohovory s rodiči


Říjen u Motýlků
Říjen jsme začali divadelním představením Mrkvomen. Při divale jsme se všichni společně báječně bavili. Celý říjen jsme věnovali podlzimu. Nasbírali jsme žaludy na hřišti Spartaku Boletice, při té příležitosti jsme si zaběhali a zasoutěžili. Poznávali jsme plody, které nám dává podzimní příroda i hry typické pro toto období. Stali jsme se umělci na zahradě naší školky, když jsme vytvářeli LAND ART - dráčka z přírodnin. Poslední týden jsme věnovali oslavě Halloweenu a Dušiček, užili jsme si karneval s čarodějnými soutěžemi a odpolední dýňování s rodiči s posezením u kávy a čaje.Tématický blok: Barevný podzim (říjen)

Cíl: 
všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Podporujeme vztah dětí k přírodě. Osvojujeme si poznatky o přírodě. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu a objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročními obdobími a změnami počasí a s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.), jak se zvířata připravují na zimu.

Podtémata:

Dary podzimu

Dračí podzim plný barev

Co nás čeká v říjnu 2023

 • Drakiáda
 • 9.10. Mrkvomen – divadelní představení 9,30 h
 • LAND ART na zahradě MŠ
 • Výlet do Hit Flory
 • 31.10. Dýňování s rodiči
 • 31.10. Strašidelný karneval
 • Individuální pohovory s rodiči

Září u Motýlků
Září byl adaptační měsíc. Děti se seznamovali se školkou, kamarády a pravidly třídy. Hráli jsme seznamovací a dramatické hry, běhali venku a seznamovali se s programem Začít spolu, Na konci měsíce jsme již pracovali v centrech aktivit. Všechno jsme hravě zvládli.

 

 Tématický blok: 
První poznání (září)

CÍLuvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Podtémata:

Vítáme tě ve školce

Co děláme celý den?

Co nás čeká v září září 2023

 • 4.9. 2023             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
 • 26.9. 2023            Třídní schůzka v 15,30 h
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign